КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ  „ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ" - СТЕПЕН  „МАГИСТЪР"

Специалността „Здравословно и диетично хранене“ на образователно-квалификационна степен „магистър“* е по професионално направление 7.5. Здравни грижи – нерегулирани професии. Образователно-квалификационната степен „магистър“* е на основание чл. 42, ал. 1, т.1 буква «а» от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 11.02.2016г.

За тази специалност могат да кандидатстват лица, след завършенa степен „професионален бакалавър“, специалност „инспектор по обществено здраве“.

Обучението е в редовна форма, с продължителност 4 семестъра, 2 години.

Придобива се професионална квалификация „инспектор по здравословно и диетично хранене”, като се изгражда нов стил и начин на работа и поведение на медицинския специалист по здравни грижи, в съответствие с изискванията на съвременната социално-медицинска теория и практика за промоцията на здраве и превенция на болестта, като се ползва комплексен подход, включващ диетотерапия. Студентите усвояват интегрален подход, който им дава възможност да провеждат самостоятелно и в екип промоция на здравословното хранене при различни популационни групи, хранителна профилактика на рискови групи и индивиди – за терапевтично диетообучение.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите полагат устен изпит пред изпитна комисия от трима хабилитирани преподаватели.

Устния изпит се провежда като събеседване на тема: „Проблеми и перспективи пред здравословното хранене“.

Устният изпит ще се проведе на 14.07.2020 г. от 09.00 ч.

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Състезателният бал се образува от оценката от устния изпит и средния успех от дипломата за завършена степен „професионален бакалавър“- специалност „инспектор по обществено здраве“, не по-нисък от „добър“. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Максимален бал 12.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

  1. НАРЕДБА № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението.
  2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.