КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА“ СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

За специалност „Акушерка“ се приемат студенти за редовна форма на обучение, след завършено средно образование.

По специалността „Акушерка“ студентите се обучават по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основна задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.

Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години, 8 семестъра 240 кредита.

Завършилите за акушерки могат да работят в държавните, общинските и частните здравни заведения. В условията на преход от държавно здравеопазване към здравно-осигурителна система общественият престиж на професията непрекъснато се повишава.

СЪСТЕЗАТЕЛЕН ИЗПИТ

Кандидат-студентите за специалност „Акушерка“ полагат писмен изпит (тест) по Етика.

Тестът по Етика ще се проведе на 11.07.2020 г. от 10.00 ч. с продължителност 2 часа.

За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен:

  • Да носи документ за самоличност (лична карта) и входящ номер получен при подаване на документи за допускане до писмен изпит.
  • Да заеме мястото си в залата от 9:00 до 9.30 ч.
  • Да се използва само химикалка, пишеща със син цвят.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ТЕСТА

Тестовете по Етика съдържат 40 въпроса.

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната система се извършва по критерии, които се определят и обявяват в деня на изпита. Резултатите от теста не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

*Забележка: Примерният тест по Етика и литература за подготовка можете да намерите в Приложения

ОБРАЗУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ БАЛ И КЛАСИРАНЕ

Окончателният    бал    по    специалност „Акушерка“ се образува като сбор от оценката от писмения изпит и средния успех от дипломата за средно образование. Класирането се извършва по низходящ бал. Максимален бал 12.