Административни услуги

 

  • Прием на студенти и докторанти
  • Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти
  • Разрешение за преместване в друго висше училище
  • Издаване на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование и приложение към нея
  • Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование
  • Издаване на европейско дипломно приложение
  • Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
  • Издаване на академична справка на обучаващи се лица
  • Издаване на уверение на обучаващи се лица
  • Издаване на диплома за удостоверяване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“