ПРОЕКТ “ЕПСИЛОН”

Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука – ЕПСИЛОН

 

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ НА МУ-СОФИЯ СТАРТИРА  НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТЕПСИЛОН

На 01.11.2017г. във Факултета по обществено здраве (ФОЗ) на Медицински университет-София(МУ­София) стартира проект Европейски Партньорства за Превенция иСоциални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука–ЕПСИЛОН. Проектът, чийто бенефициент е ФОЗ, се осъществява с финансовата подкрепа наЕвропейския социален фонд по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Генералната цел на проекта е насочена към подобряване на транснационалното сътрудничество между МУ­София, ФОЗ и Университета на Милано, чрез трансфериране и въвеждане на иновативни практики в сферите на пазара на труда; здравеопазването; равните възможности и условията на труд, както и за изграждане на специфични умения за партньорство и развиване на административен капацитет в посочените области. Тази цел ще бъде постигната чрез подобряване активното включване и по­добрата пригодност за заетост чрез адаптиране и пилотно прилагане на иновативни практики в сферата на социалнозначимите и свързаните с труда заболявания при деца и възрастни в риск.

Трите иновативни практики в дейността на ФОЗ ще се изразяват в обучения и превенция на социалнозначимите и свързаните с труда заболявания сред доставчици на здравни услуги, лекари-специалисти и хора, работещи при професионален риск. Ще бъде разработена и реализирана Интегрирана национална информационно­образователна кампания за повишаване на здравната грамотност на деца и възрастни в риск и промоция на здравословния начин на живот и работа.

Ръководител на проекта e  проф. д-р Каролина Любомирова , заместник декан по международно сътрудничество и проекти във ФОЗ.