ГЛ. АС. Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАРОВ, ДМ

 

 

Гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, завършва средното си образование в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в гр. Бургас.

Гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, е лекар по дентална медицина, като първата ОКС „магистър“ придобива през 2001г., завършвайки следването си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София.

През 2013г. гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, защитава дисертационен труд на тема „Научно-изследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. Анализ и перспективи пред управлението им“ във Факултета по обществено здраве, МУ – София, и придобива ОНС „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

През 2014г. придобива професионална квалификация „здравен мениджър“ след завършване на второто си висше образование в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във ФОЗ, МУ – София.

След конкурс е назначен за асистент във ФОЗ, МУ – София. От 2017г. заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ – София и става административен отговорник на катедрата.

Автор и съавтор е на научни монографии и множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, в това число и такива с импакт фактор. Изнася доклади пред национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Участник е в редица научноизследователски проекти – два финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и два към Съвета по медицинска наука към МУ – София. Ментор е по проекта „Студентски практики“, осъществен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Член е на престижни професионални организации и сдружения: Общото събрание на МУ – София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българския зъболекарски съюз, Българското научно дружество по обществено здраве, Българското научно стоматологично дружество, Българското дружество по медицинско образование и др.

Владее писмено и говоримо английски и немски език.

ел. поща: s.garov@foz.mu-sofia.bg