АС. САВЕНА ЦЕКОВА БОРИСОВА
Савена Цекова Борисова е асистент в катедра "Оценка на здравните технологии" във Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София от 2018 г. От 2016 год. е  институционален координатор по програма ЕРАЗЪМ+ на Медицински университет - София.

Защитила е докторска дисертация по социология, антропология и науки за културата – 2013 г. в Нов български университет. Тема на дисертацията „Семиотика на маркетинга в музейния контекст“ Завършила е магистърска програма по Икономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Участвала е в много национални, международни и предимно европейски проекти.
По време на работа в Националната агенция Еразъм за периода 2010-2014 г. е Национално звено за контакт към Европейската Комисия за програма ТЕМПУС и програма ЕРАЗМУС МУНДУС. Предоставя информация за международното измерение на аспектите на висшето образование на програмата "ЕРАЗЪМ+" и участва в разработването на правила за изграждане на капацитет за висшето образование.

Избрани проекти:

  • Национален екип от експерти от Болонски процес: Проекти от 2010 до 2013 г. - Координатор.
  • Лесен достъп за присъединяване към образованието. Включване на всички (2008-2010 г.)
  • EMPC - Европейски магистър по професионална комуникация (2008-2010 г.)
  • Европейското съзнание: докторски изследвани за знание и ценност базирано общество (2009 - 2011 г.)

Участва в обучителни семинари по развитие на политиките и модернизация на висшето образованиеи е Модератор на виртуалното пространство на националния екип от Болонски експерти.

Преподавателска дейност:

Обучение на възрастни

  1. Обучение по управление на проекти. Стратегии за успех, Нов български университет.
  2. Изкуството да бъдеш съвършен преподавател на възрастни, Нов български университет.
  3. Методи и средства за разработване на учебни планове в съотвествие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити– курс за преподаватели, Икономически университет – Варна

Курсове за студенти от МА и ВА програми

  1. Управление на проекти.
  2. Администрация и управление на изкуствата.

Гост лектор в:

Университета на Болоня, Университета на Флоренция, Италия; Университета на Браганса, Португалия, Университета на Янина, Гърция; Колеж по изкуствата,  Дартингтън, Великобритания; Дюселдорф, Германия

Има повече от 25 публикации, свързани с управлението на проекти, маркетинг и образователни политики във висшето образование и две книги: „Музеите и маркетингът“ и „Маркетингът в сценичните изкуства“.

Чужди езици: английски език.

Член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2018 год.