АС. Д-Р СТАМАТИОС ПРИФТИС

 

 

 

Д-р Стаматиос Прифтис е роден през 1981 година в град Атина, Гърция. Завършва медицина в Медицински Университет - София и към момента специализира Икономика на Здравеопазването. Завършва втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2018 годинавъв Факултета по обществено здраве в София. Д-р Прифтис владее свободно гръцки, английски и български език.

От 2018 година е асистент в Катедра по Оценка на Здравните Технологии, Факултет по обществено здраве, МУ – София. Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в ОЗТ“ и „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”.

Научните интереси на ас. Прифтис са в сферата на Медицинските Изделия, Оценката на Здравните Технологии и Здравната Политика. Преминал е няколко обучения за теоретична и практическа следдипломна квалификацияв различни европейски страни в областта на медицински изделия, оценката на здравните технологии и невронауките.

Ас. Прифтис е изследовател в научен проект Грант „Изследване на белодробна функция при деца с сколиоза“ към СМН на МУ София (2016-2017), отчетен с отлична оценка. Автор и съавтор е в научнипубликации в Български и международни научни списания и има редица участия в международни научни форуми и конгреси. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ), Българско Научно Дружество по Обществено Здраве (БНДОЗ), Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) и International Society for Pharmacoeconomics(ISPOR).