АС. ГАЛИНКА ПАВЛОВА, ДМ

 

Родена на 31 януари, 1959 г., в с. Лесово, област Ямбол.

През 1977 г. завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия "Атaнас Радев", гр. Ямбол.

Висше образование по медицина придобива във Висш медицински институт, гр. Варна през 1985 г. , а през 1995 г., придобива клинична специалност „ушни, носни и гърлени болести” в същия институт.

През 2002 г. получава магистърска степен по „стопанско управление” във университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, със специалност „здравен мениджмънт”.

2007 г. завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, от където придобива степен магистър по „управление на международни и бизнес проекти”. Две години по-късно става и магистър по „Психология и психопатология на развитие” в същия университет.

През 2017 г. защитава дисертационен труд „Здравноосигурителен модел в България – състояние и перспективи” и получава образователна и научна степен доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

След завършване на висшето си образование по медицина, работи по разпределение като цехов лекар в завод за фаянс, гр. Каспичан и завеждащ „селски здравен участък”, село Стожер, област Добрич.

От 1991 г. до 1997 г. работи като лекар в кабинет „уши. нос, гърло” при IV – та поликлиника, гр. Варна  От 1998 г. е директор на същата поликлиника.

След преобразуване на поликлиниката в „Медицински център 1, Варна” ЕООД, през 2000 г, с конкурс, е избрана да изпълнява длъжността „управител”.

През 2005 г., след спечелване на конкурс за управител в две общински лечебни заведения - „МЦ 1 Варна” ЕООД и „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина” ЕООД, провежда структурна промяна, вливайки „МЦ 1 Варна” ЕООД в „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина”, ЕООД, което лечебно заведение управлява и до момента.

От 2014 г. до момента заема длъжността заместник-председател на Български лекарски съюз.

От м. февруари 2017 г. е назначена като асистент във Факултет по обществено здраве, МУ София, в катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

 

До края на 2017 г. има публикувани осем научни труда в национални и международни издания.