АС. МИРОСЛАВА ДЖУГЛАРСКА

 

Образование:

Завършва средното си образование в Икономически техникум, гр. Русе през 1996 г.

Придобива образователно-квалификационни степени „бакалавър“ по специалността „Стопански и финансов контрол” (2000 г.) и „магистър“ по специалността „Финансов контрол” (2001 г.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Професионално развитие:

Натрупаният професионален опит на ас. Мирослава Джугларска е в сферата на одита.

От 2002 г. до 2003 г. работи като младши вътрешен одитор в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол - Териториална дирекция, гр. Русе.

От 2004 г. до месец юни 2017 г. заема последователно длъжностите „стажант-одитор“, „одитор“, „одитор - първа степен“ и „одитор - втора степен“ в Сметната палата на Република България.

След успешно положен изпит през 2011 г., придобива сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“. 

Академични позиции:

От месец юни 2017 г. назначена, след конкурс, за асистент в катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве към МУ - София  

От месец декември 2017 г. зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в същата катедра. Тема на дисертацията: „Оценка на контрола по изпълнението на договорите за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“.

Преподавателска дейност:

Провежда семестриални упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините: „Въведение в икономическите знания“, „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на здравеопазването“.

Публикации: съавтор на една публикация в страната.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.