warning: mb_strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/foz/includes/unicode.inc on line 404.

ГЛ. АС. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ

 Биография:

Никола Георгиев е роден в гр. София през 1986 г. Завършва Национална Търговско - Банкова Гимназия през 2005 г. В периода 2005 г. до 2011 г. придобива образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От  2005 г. до 2009 г. е член на Студентски съвет на Медицински университет – София. Участва в реализиране на Проект „Проучване на специфичните професионални трудности и образователни потребности на здравните специалисти при осигуряване на медико-социална помощ за възрастни и стари хора“, финансиран от МУ-София - Съвет по Медицинска Наука и спечелил Гранд през 2007 г. с висока оценка. Професионалното му развитие в сферата на общественото здраве е свързано с участието му в организиране на дейности в МБАЛ, Здравно-осигурителен фонд "Медико-21" АД, и Министерство на здравеопазванетопри изпълнение на следните работни позиции: Асистент на кардиолог в МБАЛ „Света София”; Технически сътрудник в "ЗОФ Медико-21" АД; Програмен асистент към Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването. През 2015 г., след успешно издържан конкурс, заема академичната длъжност „Асистент“ в Катедра ”Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве при Медицински университет –София. През 2017 г. придобива ОНС „Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и след проведен конкурс заема академичната длъжност „Главен асистент“.Участва в учебната и научноизследователска дейност на катедрата.

Публикации и научни интереси:

Автор и съавтор е на 37 публикации в национални и чуждестранни научни издания в областта на здравния мениджмънт и общественото здраве. Основни области на научните му интереси са: здравен мениджмънт, психология на общуването, психология на управлението, здравно образование, промоция на здраве.

Членство в организации:

Българско научно дружество по обществено здраве,Научно дружество по медицинско образование и Интердисциплинна гражданска академия.