ГЛ. АС. ЦВЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА, ДМПрез 2000г. завършва НАТФИЗ „КръстьоСарафов“ със специалност-актриса.

През 2014г. завършва магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Факлутета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

След защита на дисертационен труд през 2015 година придобива образователната и научна степен „доктор” по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

През 2015г. след конкурс, заема длъжността университетски асистент към катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факлутета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

Работи в катедра „Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет – София от 2016г.

Автор е на над 70 публикации в национални и чуждестранни издания и 15 с импакт фактор; 2 монографии, една от която в съавторство; участва в постерни и устни презентации, в национални и международни научни конференции, семинари, лекционни курсове и обучения. Научните ѝ интереси са в областта на здравната политика, здравния мениджмънт, медицинската педагогика, медицинската психология, арттерапията. Активно се занимава с научно изследователска дейност, специализира в областите „Икономика на здравеопазването“ и „Психология на управлението“.

Член е на Съюзът на учените в България, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и на Арт-терапевтично дружество.

 

e-mail: tsvetelina.s.mihaylova@gmail.com