ПРОФ. Д-Р МАРИЕЛА ДЕЛИВЕРСКА, ДMН

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

и

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО" 

 

 

ел. поща:

m.deliverska@foz.mu-sofia.bg 

 

Професор Мариела Деливерска е юрист, магистър по право. Следва в Юридическия факултет на Атинския национален университет “Каподистриас” и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професор Деливерска защитава дисертационен труд на тема “Принципът на недискриминация по признак човешки геном” в Правния институт на Българската академия на науките и придобива образователната и научна степен “доктор по международно публично право и международни отношения”.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализации по “Публична администрация” и “Правораздаване” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като експерт в специализираната администрация на “Комисията за защита от дискриминация”, където работи до 2008 година. В същата година заема позицията на експерт в дирекция “Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерството на правосъдието.

През 2013 г. заема позицията директор на дирекция “Наука” в Министерството на образованието и науката, където организира, координира и контролира дейността по изпълнение на специфични дейности в областта на науката, свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването и предлагането за утвърждаване на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации.

От 2010 г. е хоноруван преподавател в медицинския колеж “Йорданка Филаретова”, а от 2015 г. заема академичната длъжност “доцент” в катедра “Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве.

През 2016 г. придобива научната степен “доктор на науките” след защита на дисертационен труд на тема “Редките заболявания като обект на общественото здраве. Медико-социални, етични и правни аспекти”.

През април 2017 г. е избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София. Проф. Мариела Деливерска, доктор по право, дн доктор по международно публично право и международни отношения доктор на науките

В края на 2017 г. е избрана за ръководител на Катедрата по медицинска етика и право на Факултета по обществено здраве, а от началото на 2018 г. заема длъжността “професор”.

Автор е на научни монографии и е съавтор в редица специализирани учебници, учебни помагала и ръководства. Професор Деливерска има множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Европейската асоциация по медицинско право; Българската асоциация по международно право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Член е на редакционни колегии на престижни международни научни специализирани издания: сп. “Health Economics”, специализирано издание на Frontiers в областта на общественото здраве; сп. “World Journal of Education” и сп. “Journal of Curriculum and Teaching”, издавани от Sciedu Press; “Global Bioethics Enquiry” – издание на UNESCO Bioethics; сп. “International Journal of Public Health Medicine” и сп.“Medical Law and Ethic Journal”, издавани от International Association of Healthcare Professionals.

 

Владее отлично писмено и говоримо английски и гръцки език.