ДОЦ. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ДМ

 

 

 

Биография:

 

Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2006 г. Редовен докторант в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София, от януари 2007 г. и асистент – от юли 2007 г.“Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – от 2009 г. Защитава дисертационен труд на тема “Маркетинговият подход в процеса на осигуряване на качествено болнично обслужване”. Магистър по „Бизнес администрация със специализация „Здравен мениджмънт”, УНСС – от 2010 г. Придобита специалност по „Медицинска педагогика”, МУ – София,  ФОЗ – 2011 г.

2007-2009 г.  – Последователно асистент и главен асистент в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София.

2009-2016 г. – Главен асистент и доцент към Катедрата по Медицинска педагогика, ФОЗ, МУ – София.

От февруари 2016 г.  – Доцент в Катедрата по Оценка на здравните технологии, ФОЗ, МУ – София.

 Участник в изследователските екипи при разработването на два международни и два национални проекта:

1.     Проект, финансиран от ЕК по програма “Leonardo da Vinci” – обучение на обучаващи по проблемите на домашното насилие (HEVI 2008 – 2010), координиран от Университета в Хелзинки, Финландия, № 2008-1-FI1-LEO05-00457.

2.     Проект, финансиран от ЕК, координиран от Azienda Ulss20 Di Verona (Италия), EC Grant Agreement №2006123, PHASE – Public Health Action for a Safer Europe, Work Package 6: Public Health Impact of Interpersonal Violence.

3.     Проект „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти”, Договор  № 53 проект 26/2012 г., конкурс „ГРАНТ - 2012 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

4.     Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствени продукти и  докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти”, Договор  № 74 проект 82/2013 г., конкурс „ГРАНТ - 2013 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

През октомври 2013 г. придобива научното звание Доцент. Участие в краткосрочни курсове и обучения в чужбина (Холандия,Австрия, Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Испания, САЩ, Нова Зеландия и др.).

             

Публикации и научни интереси:

 

Автор е на над 80 публикации, Член на Редколегията на списание “Здравен мениджмънт” и “Здравна политика и мениджмънт”, 2007-2013 г.

 


Членство в организации:

 

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт – от 2008 г. Учредител и член на УС на Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) – от 2010 г. Член на Съюза на учените в България – от 2015 г.