АС. СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДМ

 

 

Биография

Светлин Г. Георгиев придобива ОКС Бакалавър в Университет за национално и световно стопанство, София, по специалността „Стопанска логистика“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. придобива Професионална квалификация по Фирмено управление към Националната школа по мениджмънт. През началото на 2015 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии.

Започва професионалния си опит в сферата на здравеопазването от 2009г., занимавайки се основно с медицински изделия.

Преминал е обучение към London School of Economics and Political Science в областа на ОЗТ. Успешно е завършил сертифициран курс към University of Sheffield с основна тематика: Health Technology Assessment: Choosing Which Treatments Get Funded.

 

Публикации и научни интереси 

Светлин Георгиев участва в десетки научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии, електронно събиране на данни в медицинската практика и др. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването.

Участва в проекти към Министерство на образованието и МУ-София с цел подобряване на подготовката на студентите в МУ-София, както и подобряване инфраструктурата на университета.

 

Членство в организации:

Член на :

  • Общото Събрание на Медицински Университет София
  • ISPOR
  • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
  • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics 
  • Българска асоциация за лекарствена информация