Кандидат-студентска кампания 2017г. / 2018 г.

 

Факултетът по обществено здраве при Медицински университет-София провежда обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт"; „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност"; „Трудова медицина и работоспособност"; „Управление на здравните грижи"; „Клинични здравни грижи"; „Медицинска рехабилитация и балнеология"; „Медицинска козметика", „Здравословно и диетично хранене"; „Акушерка", „Медицинска сестра", „Кинезитерапия"; „Лекарски асистент".

 

 

 

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен:

 

„Бакалавър” по специалностите:

·  „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;

·       „Управление на здравните грижи” – редовна и задочна форма на обучение;

·       „Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;

·       „Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;

·       „Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;

·       „Акушерка” – редовна форма на обучение;

·       „Медицинска сестра” – редовна форма на обучение;

 

„Магистър” задочна форма на обучение по специалностите:

·       „Обществено здраве и здравен мениджмънт”;

·       „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”;

·        „Трудова медицина и работоспособност”;

·        „Управление на здравните грижи”;

·       „Медицинска козметика”;

·       „Здравословно и диетично хранене”.

 

„Магистър”*" (на основание § 5 и § 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т. 1 буква «а» от ЗВО и Решение на АС на МУ-София от 01.07.2014г.), редовна форма на обучение по специалностите:

·       „Клинични здравни грижи”;

·       „Медицинска рехабилитация и балнеология”;

·       „Медицинска козметика”;

·       „Здравословно и диетично хранене”.

 

 

Адрес :  София 1527, ул. „Бяло море” № 8, ет. 5

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”;

тел. +359 2 9432 304;    +359 2 9432 292                        

 

е-mail: publichealth@bitex.com

ДЕКАН: проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ:

от 26 ЮНИ ДО 30 ЮНИ 2017г. (вкл.), от 9,00 до 16,00ч 

 

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”,

 УЛ.”БЯЛО МОРЕ” № 8, ЕТ. 5;

ТЕЛ. 02/9432 304, 292, 267, 127, 372, 579

 

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ СЕ ОБЯВЯВАТ НА 01.08.2017г.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ:

от 02.08.2017г. до 05.08.2017г. , от 9.00ч. до 16.00 ч.