ПРОГРАМА: Първа национална научна конференция по трудова медицина


 

ПРОГРАМА

Първа национална научна конференция по трудова медицина, работоспособност и безопасност при работа

Хотел София Балкан, зала СЕРДИКА

15.05.2015 г.

 

Лот Консулт      ГЕНЕРАЛЕН  СПОНСОР -  ЛОТ КОНСУЛТ ЕООД – Традиция и перспективност  в трудовомедицинското обслужване   

 

 

И с подкрепата на :  Българска асоциация ТРУД  ЗДРАВЕ  БЕЗОПАСНОСТ  и ОЛИМП -предпазни екипировки;  ДЕВИН АД;   ДОБИ ПРЕС ЕООД;  ПРЕВЕНТА ООД; Национална медийна група ПАРАДИГМА; „Натстим“ EООД

                                   

 

 

 

 

09:00 - 09:30  РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 - 10:00  ОТКРИВАНЕ, ОФИЦИАЛНИ ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ДЕЯТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПРОФИЛАКТИКАТА И ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

Модератор: Проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн, ЗАМ. ДЕКАН ПО НД , ФОЗ

 

Първа сесия

 

МЕЖДУНАРОДНА и НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА по трудова медицина, работоспособност, безопасност при работа и обществено здраве

 

Модератор – Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн, ДЕКАН ФОЗ

 

10:00 – 10:30             Световна здравна организация, Департамент Обществено здраве, Социални и екологични здравни детерминанти: д-р Иван Иванов,  дм

„Здравето на работниците: Глобален план за действие на СЗО - насоки от критично значение за България”

 

10:30- 10:50                 Международна организация на труда, отдел Законодателство по здраве и безопасност при работа: Цветомира Радославова

Конвенция N°161 на МОТ за службите по трудова медицина. Международен компаративен анализ и добри практики

10:50- 11:00                 Балкански опит по трудова медицина и работоспособност  - Македония,  Гърция

 

11:00- 11:30              Синдикат на българските учители: Председател д.ик.н. Янка Такева

                                   КНСБ : Президент: инж. Пламен Димитров 


Втора сесия

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА в областта на трудовата медицина, работоспособността, безопасността при работа и управление на здравните грижи

 

Модератор – Проф. Магдалена Александрова, дм, ЗАМ. ДЕКАН по УД, ФОЗ

 

11:30 - 11:45          Съвременни академични програми за обучение по здраве и безопасност

          Проф. д-р Каролина Любомирова, дм, ЗАМ. РЕКТОР, МУ СОФИЯ

 

11:45 - 12:00              МОН- идейни проекти за обучение по здраве и безопасност

                                 Александра Бойчева, дирекция «Висше образовние», МОН

 

12:00 - 12:15             Опитът на Химикотехнологичен и металургичен университет за  обучение на инженери по безопасни условия в работна среда

Доц. д-р инж. Лъчезар Радев, ХТМУ-София

 

12:15 - 12:30             Сертифициране „при учене през целия живот”

 Д-р Димитър Ленков , Български лекарски съюз

 

 12:30 – 13:30       ОБЯД


 

Трета сесия

 

ДЪРЖАВНА и ФИРМЕНА ПОЛИТИКА в областта на опазване здравето на работещите

 

Модератор – Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор, МЗ

 

13:30 – 13:45          Насоки за работа на службите по трудова медицина – състояние и

          перспективи

                                 Инж. Ана Масларска, МЗ

 

13:45 - 14:00           Ефективност и измерители при текущия контрол на Службите

                                  по трудова медицина – проблеми и препоръки

                                 Д-р Мариана Граматикова СРЗИ,

 

14:00- 14:15             Промоция на активен и здравословен начин на живот при хора със седящи  професии

                                Доц. Румяна Ташева,  Проф. Даниела Дашева, ЗАМ . РЕКТОР НСА,

        Христо Димитров, Георги Митрев и кол.


 

Четвърта сесия

 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – данни, анализи, прогнози

Модератор – инж. Румяна Михайлова, ДИРЕКТОР ИА „ ГИТ”

 

14:10 – 14:30         МТСП – научноизследователски и приложен опит – фокусна точка

        г-н Гълъб Донев- Зам министър МТСП

 

14:3014:45         ИА „ГИТ” – данни от национални проверки и анализи за работата по

        здравословни и безопасни условия на труд

         Инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор

 

 14:45 - 15:00           Имат ли място полибактериалните имуностимулатори в трудовата

                                медицина

         Акад. Богдан Петрунов, Проф. Рахамим Шекерджийски, маг. фарм.

         Иван Денев, Национален Център по заразни и паразитни болести,   

        „Натстим“ ООД

                                               

 

  15:00 – 15:40      Кафе-пауза, Постерна сесия, ДИСКУСИИ


 

Пета сесия

ПРЕВАНТИВНИ ПОДХОДИ при осигуряване на здраве и безопасност при работа

Модератор – Проф. д-р Каролина Любомирова, дм, ЗАМ. РЕКТОР, МУ СОФИЯ

 

15:40 – 15:50      ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ – фактор за добро професионално здраве и

      превенция на болестите,

                              Проф. д-р Донка Байкова, дм

 

15:50 – 16:00       Антистрес  подходи за превенция при работещи

                               Проф. д-р Захарина Савова, дм, Ас. Александрина Воденичарова

 

16:00 – 16:10      Ефективни етични интервенции при мениджмънт на риска в трудови условия

                Доц. Красимира Маркова, дм, Ас. Ива Митева, дм, Доц. д-р Кристина Попова,

                              Ас. Ани Митева


 

Шеста сесия

ДОБРИ ПРАКТИКИ в областта на здравето и безопасността при работа

Модератор –  Мария Титопулу, ЛОТ КОНСУЛТ ООД

 

16:30 – 16:4      Научноизследователски проекти за опазване здравето на работещите,

                               реализирани от Катедра Трудова медицина, ФОЗ, МУ София

        Доц. д-р Янка Проданова,дм

 

16:40 - 16:50        Научно - приложни проекти за  здравословни и безопасни условия на труд

                               Мария Титопулу- ЛОТ Консулт

 

16:50 - 17:00       Перспективи за развитие в областта на трудовата медицина       

                              Проф. д-р Невена Цачева, дм, дмн

 

                       

17:00- 18:30             ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ – КРЪГЛА МАСА

Катедра „Трудова медицина”, Декан и Ръководител катедри на ФОЗ, участници в Конференцията

 

ДИСКУСИЯ  с   Предложения и препоръки по темите от всички сесии

Обсъждане на документи за развитието на обучението на кадри и на стандарт за добра практика при осигуряване на здраве и безопасност при работа.

18:30    ВЕЧЕРЯ

 Може да изтеглите програмата от тук: Програма