БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Българското Академично Дружество по Трудова Медицина е самостоятелно юридическо лице, което обединява физически лица, юридически лица и граждански дружества на лекари и други специалисти с висше образование, които работят в областта на  трудовата медицина.

 

 

Българското Академично Дружество по Трудова Медицина е учредено през 2014 г. Негов председател е проф. д-р Невена Цачева, дмн. Дружеството е асоциирано към  Съюза на Медицинските Дружества в България, в което членуват над 70 дружества с общо над 10000 члена.Учредителите на дружеството – преподавателите от катедра «Трудова медицина» са и индивидуални членове на ICOH.

Основни цели на дружеството са:

1. Стимулиране на научно-изследователска работа в областта на медицинските науки;

2. Извършване на дейност с цел постигане и поддържане високо ниво на професионалната квалификация на лекари, лекари по трудова медицина и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на трудовата медицина, здравето и безопасността при работа, общественото здраве и превенцията;

3. Координиране и подпомагане на дейности, извършвани от специализираните медицински дружества и сдружения;

4. Сътрудничество на сдружението и неговите членове с международни медицински организации и със сродни организации в чужбина – за най-бързо пренасяне постиженията на медицината на другите страни в България и за популяризиране на българската медицинска наука в други страни;

5. Въвеждане на европейски програми за обучение на лекари, лекари по дентална медицина и фармацевти и другите специалисти с висше образование, които работят в областта на медицината, денталната медицина, фармацията;

6. Обучение на студенти и специализанти и продължаващо медицинско обучение на  медицински и немедицински специалисти;

7. Развиване на международна дейност и осъществяване на международни контакти с други организации в страната и чужбина;

8. Разработване, организиране и провеждане на програми за поддържане и осъвременяване на квалификацията на лекари, дентални медици и фармацевти, както и широк кръг от немедицински кадри;

9. Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности, и осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни български и международни организации;

10. Разработване и актуализиране на стандарти и оценки на качество.

 

            Българското Академично Дружество по Трудова Медицина подпомага ефективната дейност на членовете си, като:

1. Осигурява информационно своите членове и поддържа добра координационна мрежа.

2. Събира и поддържа информационни фондове за действащото в страната и чужбина законодателство и всякаква друга информация в сферата на дейност на дружеството.

3. Изготвя и разпространява научни и информационни материали, поддържа контакти със средствата за масова информация.

4. Установява контакти и съдейства за установяването на равноправни и лоялни отношения с държавните органи и обществени организации.

 

Членството в Българското Академично Дружество по Трудова Медицина спомага за прилагане на придобитите професионални знания и практически умения в ежедневната професионална практика и адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация на всички свои членове.

В тази връзка, имаме удоволствието официално да Ви поканим да се присъедините като пълноправен член на нашето дружество.

 

За да станете член на Българското Академично Дружество по Трудова медицина /БАДТМ/, моля:

·         Попълнете и изпратете заявлението.

·         Годишният членски внос е определен в размер на 60 (шестдесет) лева.

·         Членският внос се заплаща с банков превод. Нашите координати са:

 

Първа инвестиционна банка АД

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG62FINV91501216202567

 

            Искрено се надяваме, че ще се включите в нашите усилия да работим за развитието на трудовата медицина.

 

            Очакваме Вашия отговор и оставаме на разположение за всякакви допълнителни въпроси на e-mail: ntzacheva@yahoo.com ; carol_lub@abv.bg

 

 

 

С уважение,

Проф. Д-р Невена Цачева, дмн, Председател  на УС на БАДТМ


Вх. №............./.................

 

ДО

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКО АКАДЕМИЧНО ДРУЖЕСТВО

ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

1527 ул. „Бяло море” № 8, ет. 4

                                                                        Гр. София

        

 З А Я В Л Е Н И Е

 

1. Именa: ………………………………………………………………………………………….…

                   Лично                                 Презиме                                   Фамилия

или

.........………………………………………...……..…….........……………………………

             /пълно наименование и правно-организационна форма/

ЕИК по БУЛСТАТ: .........................................................................................................

 

Представляван от: …………………….........…………………………………………...

                    /трите имена на лицето, представляващо кандидата/

2. Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

населено място ……………………област …………………………...

пощенски код ……………

кв. / ул. ……............................................. ..................

GSM :..……....…………….……

телефон: ……................ факс:…………..Е-mail: ...............................................................

Web site: ...........................................

3.  Основни сфери на работа:

·         ________________________________________________________________________

·         ________________________________________________________________________

·         ________________________________________________________________________

4. Най-висока образователна и научна степен до момента: …………………напр.бакалавър,  магистър, доктор по …….............доктор на науките)

Тема на защитена дисертация (ако има такава):

 ………………………………………..........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                               (месец, година)                                                                       (институция)

 

5. Основна месторабота в момента: …………………………………………………………………………………………………...                                                  

 

След като се запознахте с основните цели на Българското академично дружество по трудова медицина, приети от Общото събрание на 24 януари 2014 година, декларирате ли, че сте запознати и ще ги съблюдавате като член на организацията? 

                                         Да:   |__|    Не:    |__|

 

Ако имате предложения за работата на Дружеството, моля посочете ги по-долу:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Член ли сте на други професионални асоциации?             Да:   |__|    Не:    |__|

Ако да, на кои: …………………………………………………………………………………………………

С настоящето заявление за членство, декларирам, че с действията си като член на Дружеството ще подкрепям активно дейността на Българското академично дружество по трудова медицина в Република България, ще спазвам целите на Дружеството и ще допринасям за доброто име и обществения му престиж. С настоящето потвърждавам готовността си да внасям редовно годишен членски внос (60 /шестдесет/ лева) и да участвам в организационните и научните срещи на членовете на Дружеството.

__________________                                                       
Подпис

Дата: