Обучение

Факултетът предлага обучение в бакалавърски и магистърски програми в 2 направления:

Направление "Обществено здраве" 

Специалност  “Обществено здраве и здравен мениджмънт” - Бакалавър и Магистър

Специалност „Управление на здравните грижи”  - Бакалавър и Магистър

Специалност "Кинезитерапия" - Бакалавър

Специалност "Трудова медицина и работоспособност" - Бакалавър и Магистър

Специалност "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност" - Магистър

 

Направление "Здравни грижи"

Специалност „Медицинска сестра” - бакалавър

Специалност „Акушерка" - бакалавър 

Специалност "Лекарски асистент" - Бакалавър


Следдипломното обучение и специализация на висшите медицински и немедицински кадри се организира и провежда по реда и условията на ЗВО, наредбите на МОН и МЗ. То включва специализация и продължителна квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването.

Факултетът по обществено здраве подготвя лидери на реформата в здравеопазването с нов управленски стил. Бъдещите управленски кадри, дипломирани във Факултета по обществено здраве са способни рационално да управляват болничната и извънболничната помощ в страната.