ГЛ. АС. АНТОНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА

  

Биография

Гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е родена в гр. София. Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност руска филология и втора специалност българска филология.

По късно придобива и образователно - квалификационна степен „Магистър“ по специалност българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършва пълния курс на обучение в магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве при МУ – София, като придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“.

Завършва семестриално  пълния курс на обучение в магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ във Факултет по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“( предстои защита на дипломна работа).

След спечелен конкурс през 2014 г. е назначена на длъжност „асистент“ във Факултет по обществено здраве при МУ – София, катедра „Медицинска педагогика“ . През 2017 г. защитава дисертационен труд, с който ѝ се присъжда образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. След проведен конкурс придобива академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, МУ-София.

Гл. ас. Антотия Трандева Трендафилова, дм има участие в курсове за следдипломно обучение по медицинска психология на медицински специалисти. Участвала е в изследователски проект конкурс „ГРАНТ” - 2017” „Въвеждане на обучение по биоетика в съвременните училища – фактор за здравословен стил на живот на подраствашото поколение”, изследователски проект конкурс Грант-2018 на тема: Изработване на нови дигитални учебни материали за обучение по биоетика в българските детски градини и училища".

Публикации научни интереси: гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е автор и съавтор на над 50 научни публикации в областта на педагогиката, медицинската педагогика, медицинската и социалната психология и има  над 20 цитирания в наши и чуждестранни научни издания, както и участия в международни научно-практически конференции. Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката, медицинската педагогика,медицинската и социалната психология и по-специално са свързани с проучване на възможностите и създаване на методики за повишаване на комуникативните компетентности на медицинските специалисти, както и разработване на програма за въвеждане на курс по комуникативни умения на здравните професионалисти.

Автор е на монографията „Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти“.

Членство в организации

Гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е член на „Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт“ и на „Българско научно дружество по обществено здраве“