ДОЦ. ИНЖ. Д-Р СТЕФАН ВЕЛИКОВ

 

 

Биография:

Завършва Технически Университет – София, Инженерно – педагогически факултет през 1997г. Работи като учител е Техникум по Електротехника и Електроника «Мария Ск. Кюри» и в Природо Математическа Гимназия гр. Сливен от 1997 до 1999г. В периода 1999г. – 2007г. след конкурс е назначен последователно за асистент и главен асистент в Технически Колеж – Сливен. През 2008 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Системи с изкуствен интелект ” въз основа на защитена дисертация в областта на невронните мрежи. От 2014г. след конкурс е назначен за асистент към катедра «Оценка на здравните технологии».

 

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в оценка на здравните технологии“, „Въведение в биостатистиката и аналитичното моделиране“, “Информатика и информационни технологии в здравеопазването“, „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”,

Участник в изследователските екипи при разработването на два проекта, от които един проект  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 50 публикации в областта на изчислителната техника, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. една монография в съавторство и повече от 10 участия в научни форуми.

 

Професионалните интересите са в областта изчислителния интелект и използването му в медицината в това число: Моделиране, Вземане на решения, Разпознаване на образи, Експертни системи, Генетични алгоритми, Невронни мрежи, Размити множества и Интелигентни агенти в разпределена среда.