Оценка на здравните технологии

ЗА СЪСТОЯНИЕТО И БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРАТА ПО ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

В рамките на обучението във Факултета по обществено здраве има утвърдени курсове с високо качество по здравна политика и мениджмънт, икономика на здравеопазването, клинична епидемиология, социална медицина, медицинска информатика, медицинска етика и право. Не трябва да се пропускат и курсовете по фармакоикономика на Фармацевтичния факултет на МУ - София. ОЗТ, обаче, е комплексен подход, който използва методите на всички споменати научни дисциплини за вземане на здравно-политически решения, основани на качествени доказателства. При това не само по отношение на лекарства, а на всички  видове здравни технологии.

С годините противоречията между задълбочената и високо резултатна научно-преподавателска дейност в отделните научни дисциплини от една страна и липсата, от друга, на обединяващ подход, който да анализира и синтезира получените данни за подпомагане на практическата здравно-политическа дейност стават все по-очебийни. Липсата на подготвени кадри в областта на ОЗТ e все по-осезаема, особено в условията на неосъществена здравна реформа и липса на надеждни начини за вземане на ясни, научно обосновани и практически издържани здравно-политически решения. Плахите опити, които се появяват за приложение на ОЗТ, само влошават положението, защото ОЗТ се разбира едностранчиво, главно в светлината на изолирани фармакоикономически анализи. Налага се безспорно необходимостта от промяна.

За да се преодолеят тези недостатъци във Факултета по обществено здраве на МУ - София по инициатива на неговия декан - проф. д-р Воденичаров, дмн през 2013 г. започна процес на организиране и структуриране на ново научно-учебно направление, който завърши успешно през декември  2014 г, със създаването на катедрата по „Оценка на здравните технологии“.

Мисията на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е утвърждаване и разпространение на ОЗТ като мултидисциплинарен подход, чрез който се обощава по систематичен, прозрачен, непредубеден и надежден начин информация за медицинските, социални, икономически, законови и етични проблеми, възникнали при приложението на здравните технологии, за формиране на сигурна и ефективна, насочена към пациентите здравна политика, за постигане на най-високите медицински изисквания.

Основната цел на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е чрез създаване, утвърждаване и развитие на учебно-преподавателска и научно-практическа база да разпространи сред и запознае възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на ОЗТ, тяхното приложение в различни сфери на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на подкрепени с качествени доказателства данни за изграждане на действена здравна политика. Успоредно с това катедрата по „Оценка на здравните технологии“ се стреми да създаде ядро за развитие на практическа дейност за създаване на необходимите за вземане на здравнополитически решения доклади за оценка на различни здравни технологии.

За постигането на мисията и целите на катедрата, нейните сътрудници работят в следните основни направления.

I.  Учебно-преподавателска дейност.

1.     Изготвяне на програми за обучение по ОЗТ в методологичен и практически план

2.     Разработване на програми за СДО

3.     Разработване на програми за свободно-избираеми дисциплини

4.     Разработване на програми за авторски курсове по ОЗТ

5.     Разработване и въвеждане на дистанционно обучение в областта

6.     Осъществяване на връзка с водещи международни специалисти в областта на ОЗТ за оказване на методологична помощ при въвеждане на обучението по ОЗТ и изнасяне на лекционни курсове във ФОЗ.

В резултат на тези усилия от 2015 г. започнаха курсове в бакалавърските и магистърските програми на специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ по:

1.     „Медицина, основана на доказателства”

2.     „Въведение в ОЗТ”

3.     „Принципи и методи на ОЗТ”

4.     „Аналитично моделиране”

За учебната 2016/2017 година са предвидени курсове за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование по:

1.     „Медицина, основана на доказателства”

2.     Критичен анализ и оценка на научни медицински публикации“

3.     „Въведение в ОЗТ”

Сътрудници на катедрата съвместно с БАЛИ организираха и проведоха през май 2016 г. обучителен семинар по ОЗТ.

През ноември и декември 2016 г. е предвидено практическо обучение заедно с БАЛИ по отношение на промените в здравното законодателство у нас, свързани с достъпа до пазара на лекарствени продукти и изискванията за подготвяне на документи за изготвяне на доклад за ОЗТ.

Така, катедрата по „Оценка на здравните технологии“ се превърна в първото, и за сега единствено, академично звено у нас, което се занимава с утвърждаването и развитието на тези въпроси.

II. Научно-изследователска и практическа дейност.

Научно-изследователската дейност на катедрата по „Оценка на здравните технолоии“ е насочена към:

      извършване на сравнителен анализ на съществуващи модели за ОЗТ

      разработване на методични подходи за приложение на съществуващи модели за ОЗТ у нас

      разработване на модел за извършване на ОЗТ, съобразен с българските условия.

Резултатите от тези разработки са публикувани в специализирани научни медицински издания в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт.

Сътрудници на каредрата съвместно с преподаватели на Фармацевтичния факултет вземат активно участие в международен проект по „Еразмус+“ за изготвяне, развитие и утвърждаване на международна магистърска програма по ОЗТ.

Катедрата по „Оценка на здравните технологии“ заедно с представители на катедрите по „Трудова медицина“ и „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ, МУ-София осъществява проект за присъединяване на МУ-София към платформата за електронно събиране на данни REDCap. Това е изключителна възможност за изграждане на инфраструктура за създаване на регистри и бази данни за провеждане на епидемиологични изследвания, необходими в процеса на ОЗТ. С успешното завършване на проекта МУ-София ще бъде единственото висше училище в България член на международния  REDCap консорциум.

От самото си учредяване катедрата по ОЗТ редовно обявява теми за редовни и задочни докторантури в областта на ОЗТ. За учебната 2015/16 година има обявени една редовна и една задочна докторантура. За редовен докторант с тема: „Оценка на здравноосигурителната и здравнозастрахователната система в България като технологии за финансиране на здравеопазването.“ бе избрана успешно издържалата изпитите кандидатка. За учебната 2016/2017 година има подадени заявки за две редовни и три за задочни докторантури. В катедрата e зачислен и един докторант на задочна форма на обучение с тема: „Социално-икономически ефекти на хроничните социално значими болести“.

Членовете на катедрата, съгласувано с декана на ФОЗ, са активни участници в работните комисии за ОЗТ към Комисията за ОЗТ на МЗ. Показателен за високата оценка за качеството на тяхната работа като експерти в областта е фактът, че ръководителят на катедрата е председател на втора поредна работна комисия, а двама от сътрудниците на катедрата  за втори път са избрани за членове на работни комисии.

Членовете на катедрата вземат активно участие в национални и международни научни форуми, посветени на ОЗТ.

Пред катедрата по ОЗТ предстоят осъществяването на следните задачи, заложени в програмата за нейното развитие.

1.           Организация и провеждане на магистратура по оценка на здравните технологии.

2.           Разширяване на преподаването по медицина на доказателствата и  критически анализ и оценка на научни публикации в другите факултети на МУ – София чрез авторски курсове и свободно избираеми дисциплини.

3.           Разработване на ръководства по ОЗТ, МОД и критически анализ и оценка на научни публикации за нуждите на преподаването и практическата дейност в областта.

4.           Утвърждаване на ФОЗ и катедрата по ОЗТ като академично звено за изпълнение на практически поръчки за ОЗТ чрез създаване на групи от сътрудници на катедрата и външни специалисти със съответната подготовка за извършване на ОЗТ в областта на лекарствените средства, болничната и извънболнична здравна помощ, здравната политика и др.

5.           Активно издирване, насърчаване и привличане на здравни мениджъри и медицински специалисти с интереси в областта на здравната политика за зачисляване на докторантури по ОЗТ.

6.           Организиране на научни срещи, конференции и др., посветени на ОЗТ и дейността на ФОЗ и катедрата в тази насока.

7.           Подаване на молба за членство в европейски и международни организации по ОЗТ.

8.           Разработване на програма за сътрудничество с представители на фармацевтични компании, правителствени и неправителствени организации у нас с интереси  областта на ОЗТ.

Членовете на катедрата са хора със значима академична подготовка. Петима са магистри по обществено здраве и здравен мениджмънт, четири от които в МУ - София, един - магистър по бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт, двама – магистри по медицина, един – по технически науки, един е бакалавър по стопанска логистика, един е бакалавър по бизнес администрация, специалност „Международен мениджмънт“ и един е бакалавър по здравни грижи.

Четирима от сътрудниците на катедрата притежават научната и образователна степен „доктор“, трима от МУ - София. В катедрата по „Оценка на здравните технологии“ трима души заемат академична длъжност „асистент“, двама –академична длъжност „доцент“ и един  - академична длъжност „професор“.

Повечето от сътрудниците на катедрата са с признати специалности в областта на медицината и общественото здраве. Един от членовете на катедрата е с придобита специалност „Икономика на здравеопазването“, един – с „Медицинска педагогика“, двама са с „Вътрешни болести“, един – с „Клинична алергология“, един е зачислен от 2015 за специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт".

Научните и професионални интереси на членовете на катедрата са в областта на оценката на здравните технологии, икономика на здравеопазването, медицина на доказателствата, здравна политика и мениджмънт, маркетинг в здравеопазването, системи на здравно осигуряване, биоетика и биоетични аспекти в маркетинга и ОЗТ, управление и  маркетинг на лечебните заведения, качество на болничното обслужване, лекарствена политика и регулация, лекарствена информация, лекарствена безопасност и докладване на нежелани лекарствени реакции, обучение и възпитание, съсловна саморегулация, здравно законодателство, логистика в здравеопазването, кардиология, ендокринология, клинична алергология.

В резултат на научно изследователската си работа сътрудниците на катедрата имат до момента общо 328 публикцации, от които 160 в последните пет години и 178 цитирания в базите данни, признавани от МУ - София.

Членовете на катедрата вземат активно участие в национални и международни прояви в областта на медицината, общественото здраве, оценка на здравните технологии, икономика на здравеопазването, етика и биоетика.

Сътрудниците на катедрата са членове на НСЗПМ, БАЛИ, ЕUPHA, ISPOR, EAACI и са участници в редица национални и международни научни проекти. Повечето от членовете на катедрата са преминали краткосрочни обучения и специализации в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт, ОЗТ.