ПРЕП. АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: dimitrova9111@abv.bg

 

 

Преп. Антоанета Димитрова е родена на 20.10.1964 г. в гр. Самоков.

 

Образование

През 1982 г. преп. Антоанета Димитрова завършва средното си образование в Политехническата гимназия с разширено изучаване на руски език - Самоков.

1982 – 1985 г. – завършва специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт – София при Медицинска академия.

2004 – 2006 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи” в Нов български университет - София.

2011 – 2013 г. – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

1985 – 2004 г. – акушерка в Родилна зала на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

2004 – 2011 г. – старша акушерка на Родилното отделение (Пуерпериум) в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

2011 – 2013 г. – главна акушерка на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София

 

Учебна дейност

Преп. Антоанета Димитрова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“.

Тематичният профил на преп. Антоанета Димитрова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивните грижи“, „Специални грижи при бременни и родилки с инфекциозни заболявания“, „Специални грижи в неонатологията“, “Специални грижи в педиатрията”, “Клинична практика” и “Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Антоанета Димитрова е около 1100 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност

Преп. Антоанета Димитрова има над 10 публикации в периодични научни издания и доклади при участие в научни форуми и семинари по съвременните проблеми на: репродуктивната възраст на жената; грижи за бременността; раждането и послеродовия период; грижи за новороденото; гинекологични проблеми при жените.

Преп. Антоанета Димитрова е член на Управителния съвет на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки.

 

Езикова квалификация

Руски език.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

  • Работа в екип.
  • Комуникативни и организационни умения.
  • Работа с компютър.
  • Управление на МПС.