ПРЕП. КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА

  

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи"

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: kami_todorova@abv.bg

 

 

Преп.Камелия Богданова е родена през 1976 г. в гр.Берковица, област Монтана.

 

Образование

През 1994 г. преп. Камелия Богданова завършва средното си образование в „Професионална гимназия по-текстил и дизайн“, гр. Враца.

1994 – 1997 г. - придобива специалност „Медицинска сестра“ общ профил в Полувисшия медицински институт - София.

2003 – 2005 г. - придобива образователно квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

2005 – 2007 г. - завършва второ висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие

1997 – 2002 г. - медицинска сестра в Интензивен сектор на Клиниката по кардиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2002 – 2008 г. - медицинска сестра в Ортопедичния кабинет на ДКЦ 5 ЕООД, гр. София.

2010 – 2011 г. – медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и УМБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД.

От 2014 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2005 г. - квалификация по „Остеопороза – правила за добра клинична практика“ в Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания на „Специализираната болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

През 2010 г. - квалификация по „Интензивно лечение след кардиохирургични оперативни интервенции“ в СБАЛСЗЗ "Св. Екатерина" ЕАД.

 

Академично развитие

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. преп. Камелия Богданова е зачислена в задочна докторантура на тема „Качество на здравните грижи в лечебното заведение“ към Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност

Преп. Камелия Богданова преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният профил на преп. Камелия Богданова включва: ”Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Камелия Богданова е около 1000 учебни часа.

 

Езикова квалификация

Английски език.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

 

  • Работа в екип.
  • Организационни умения.
  • Комуникативност.
  • Работа с компютър и програми за мултимедийна комуникация.
  • Свидетелство за управление на МПС.