ПРЕП. ДИМИТРИНА БЛАГОЕВА

 

 

 

 

 1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

E-mail: dimi_blagoeva@abv.bg

 

 

Преп. Димитрина Благоева е родена на 26.02.1977 г. в гр. София.

 

Образование

През 1995 г. преп. Димитрина Благоева завършва средното си образование в 97 СОУ „Братя Миладинови“ – София.

2001 - 2004 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Специалист“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2008 - 2011 г. - завършва второ висше образование с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 - 2013 г. - придобива трето висше образование с образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

2004 - 2006 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2006 - 2013 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

От 2014 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2009 г. – квалификация по „Анестезиология и интензивно лечение в неврохирургията“ в Медицинския университет - София.

През 2008 г. - квалификация по „Микрохирургични интервенции в неврохирургията (съдови, невроонкологични и ендоскопски) - оперативни техники“ в Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност

Преп. Димитрина Благоева преподава на студенти с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи"на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на преп. Димитрина Благоева включва: ”Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Димитрина Благоева е 795 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност

Преп. Димитрина Благоева участва с 8 научни доклада в научни конференции и семинари.

Научните интереси на преп. Димитрина Благоева са в областта на хирургията, неврологията, неврохирургията.

 

Академично развитие

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

  • Работа в екип.
  • Комуникативни и организационни умения.
  • Работа с компютър.
  • Управление на МПС.