ПРЕП. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА

 

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: tanq_veselinova@abv.bg

Преп. Таня Веселинова е родена на 18.11.1976 г. в гр. Елин Пелин, София област.

 

Образование

През 1991 - 1995 г. преп. Таня Веселинова завършва с пълно отличие средното си образование в СОУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин.

1995 - 1998 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Специалист“ по специалността „Акушерка“ в Медицинския колеж при Медицинския университет - София.

2000 – 2002 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика в Медицински колеж“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

2013 - 2014 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

1998 - 2003 г. – акушерка в Гинекологична клиника на Пета МБАЛ ЕАД, София.

2003 – 2013 г. – акушерка в Родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом” - София.

От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2007 г. – придобива професионална квалификация за „Операционна акушерка".

 

Академично развитие

От 2013 г. – след конкурс и избор, преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност

Преп. Таня Веселинова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“.

Тематичният профил на преп. Таня Веселинова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Теория и практика на специалните акушерски грижи”, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени”, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“.

Годишната учебна натовареност на преп. Таня Веселинова е 1000 учебни часа.

 

Научни интереси

Научните интереси на преп. Таня Веселинова са в областта на акушерството – бременност, раждане, пуерпериум и специалните акушерски грижи през тези периоди.

 

Езикова квалификация

Английски език.

 

Обществена дейност

Преп. Таня Веселинова е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения и квалификации

  • Работа в екип.
  • Комуникативни и организационни умения.
  • Работа с компютър.
  • Управление на МПС.