ПРЕП. ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПИСЕВ, ДМ

 (в процес на актуализиране)

 

 

Доц. д-р Васил Писев е роден през 1946 г. в гр. София. През 1964г. завършва средното си образование в град София, а през 1970г. – медицина хигиенен профил в Киевския медицински институт – Украйна. В продължение на 34 години работи в областта на превантивната медицина като научен сътрудник по училищна медицина до 2007г. От тогава до днес е преподавател в МУ, Факултет по обществено здраве в град София. Две години е бил завеждащ лаборатория, а след това 12 години е ръководител на секция, отдел и направление “Хигиена на детската и юношеската възраст” (ХДЮВ) в НИХПЗИ и НЦХМЕХ и "Здраве на децата и учениците" в Националния център по опазване на общественото здраве. Специалност по ХДЮВ придобива през 1979г. Кандидат на науките (доктор по медицина) става през 1981г. Хабилитира се през 1990г. като старши научен сътрудник ІІ степен.

Има над 135 научни публикации в български и международни издания и участия с около 70 научни труда изнесени на конгреси, конференции, симпозиуми и др. в страната и чужбина. Има над 20 внедрявания в системите на МЗ, МОН и НСА, две рационализации, разработени методи и участия в изготвяне на нормативни документи за нуждите на детското и училищното здравеопазване. Съавтор е на сборници, книги, учебници, учебно помагало.Популяризаторската дейност включва редица статии в списания , вестници и множество участия в телевизионни и радио предавания. Удостояван е с научни награди.

Бил е хоноруван доцент в СУ “Климент Охридски” сп. “Педагогика на девиантното поведение”, ПУ “Паисий Хилендарски” сп. “Биология и химия”, а понастоящем  в Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – София, сп. “Инспектор по обществено здраве”.

Многократно е участвал като методичен ръководител, експерт и консултант при изготвяне на становища, оценки и препоръки в областта на предучилищната и училищна медицина.

В продължение на 15 години е член на Научно учебния съвет при НИХПЗ и НЦХМЕХ. Понастоящем е заместник – председател на СНС по хигиена, професионални заболявания и социална медицина при ВАК. Бил е и: Национален консултант по ХДЮВ, Председател на Проблемната комисия и Колегиума по ХДЮВ, Член на комисията за получаване на специалност по ХДЮВ, Член на Националната комисия за работа с младежта при БЧК, Член на редакционните колегии на списания “Хигиена и здравеопазване”, “Проблеми на хигиената” и “Информационен бюлетин по ХДЮВ”. Понастоящем е заместник-декан по следдипломно обучение и  член на Съвета по медицинска наука към МУ – София.