ГЛ. АС. ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 43

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 267

Е-mаil: gingifila@abv.bg

 

Ас. Жулиета Георгиева е родена на 05.06.1984 в гр. София

Образование:

През 2002 г. ас. Жулиета Георгиева завършва средно си образование в 105 СОУ „Атанас Далчев“, гр. София.

2005 - 2008 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитация“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2011 – 2013 г. –завършва второ висше образование в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

От 2007 г. – масажист-рехабилитатор в Inergy Fitness & SPA - София.

2009 г. – 2013 г. – преподавател в Медицинския колеж при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

От 2014 г. - зачислена в специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

От 2013 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Ас. Жулиета Георгиева преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия”.

Тематичният профил на ас. Жулиета Георгиева включва учебните дисциплини „Кинезитерапия“, „Лечебен масаж“ и „Клинична практика“.

Общата годишна учебна натовареност на ас. Жулиета Георгиева е 360 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Ас. Жулиета Георгиева има над  8 научни публикации в български и 2 чуждестранни периодични научни издания по проблемите на рехабилитацията, комуникативните умения и общественото здраве.

Ас. Жулиета Георгиева участва с научни доклади и постери в над 6 академични форума и научни мероприятия по проблемите на общественото здраве и превантивната медицина.

Научните интереси на ас. Жулиета Георгиева са главно в областта на общественото здраве и превантивната медицина.

 

Езикова квалификация:

Английски и италиански език

(Актуализация към 21.03.2014)