ДОЦ. ИНЖ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

 

Завършва средно образование в  Английска езикова гимназия, гр. Пловдив през 1973 г.

Завършва висше образование  – Магистър–инженер, в Технически университет–София, със Златна значка “За отлично учение” през 1980 г.
През 1983 г ., 1986 г. и 1988 г . получава съответно научно звание н.с. ІІІ, ІІ и І степен.

През 1999 г. му е присъдена образователна и научна степен "Доктор", специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)”. ВАК.

През 2001 г. получава хабилитационно научно звание ст. н. с. ІІ ст., специалност “Информатика”, ВАК.

Заемани длъжности: Институт по специална оптика – София, специалист, 1981 г.; Институт по техническа кибернетика и роботика, Институт по информатика, Институт по информационни технологии - БАН, специалист, н.с. ІІІ-І степен, 1981-2000 г.; Народно събрание на Република България, Началник отдел, 2000 г., и Директор на Дирекция “Информационни технологии”,  2000-2002 г.; ЦЛМП – БАН – ст. н. с. ІІ ст., 2001-2002 г., МУ-София, ФОЗ, доцент, специалност “Информатика”, 2002- г.;  МУ-София, ФОЗ, Ръководител на сектор Информатика, 2006-2010 г.

Участвал е като ръководител, отговорен изпълнител, изпълнител и координатор в 20 Национални научно-изследователски проекти и теми, и 8 Международни научно-изследователски проекти с университети и академии от САЩ, Русия, Финландия и Полша.

Области на професионален опит и интереси: Информатика, включително Здравна/Медицинска, Кибернетика; Вземане на решения; Изследване на операциите/Наука за управлението; Мрежови потоци; Технологии на информационното общество.

Преподавателска дейност: Студентско обучение – разработени и преподавани са над 5 магистърски и 12 бакалавърски програми, аудиторна заетост от 250 до 700 часа за предходни години; Следдипломно обучение – разработване и  участие в 3 програми за специализация в здравеопазването, в това число по Медицинска информатика и здравен мениджмънт; Доклади за развитие и усъвършенстване на научно-преподавателската дейност.

Научна и научно-приложна дейност: Над 35 научни труда - монография, 2 изобретения, статии и доклади в престижни наши и чужди списания, конференции и симпозиуми, общо над 40 реферирания и цитирания на научните трудове; 8 внедрявания със значими икономически резултати;  Информационно осигуряване на Народно събрание на Република България – компютърни системи и мрежи, приложен софтуер, информационна сигурност, система за гласуване, методики за приложение на Закона за обществените поръчки; Международни сътрудничества с научни организации.

 

Участие в научни и професионални организации: Българско общество по изследване на операциите (БОИО), колективен член на IFORS и EURO – учредител, помощник секретар-касиер, секретар; Международно общество по многокритериално вземане на решения; Работна група по информационни и комуникационни технологии към Европейския център за парламентарни изследвания и документация.