ПРОФ. ИК. КРАСИМИРА МАРКОВА, ДМ

  

От м.Х.2013 г. до м.ХІІ.2015 г. работи като преподавател в МУ – ФОЗ  като заема академична длъжност „доцент” по втори трудов договор в Катедра „Икономика на здравеопазването”,  впоследствие  от 01.01.2016 г. до настоящия момент  работи като преподавател и заема академична длъжност „професор” в същата катедра.

От 01.01.2016 г. към настоящия момент работи в МУ – София – Ректорат като „Ръководител финансови ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите ресурси.

От м.ХІ.1993 до 31.12.20115 г. работи в МУ – София – Ректорат  като „Ръководител финансови и човешки ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови и човешки ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите и човешки ресурси.ресурси.

От 1992 г. до 1993 г. работи в УМБАЛ „Александровска” като Главен счетоводител с основни дейности и отговорности – организиране и контрол на финансово-счетоводната дейност на болницата, бюджетиране;

От 1990 г. до 1992 г. работи в МА – Президиум като Главен счетоводител - АСК – 1 с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1989 г. до 1990 г. работи в МУ – Президиум като Главен счетоводител – ЦНИМЗ с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1988 г. до 1989 г. работи в МУ – ЦНИМЗ като счетоводител с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

От м.септември 1981 г. до 1988 г. работи  като счетоводител в МА – АСК – 1  с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

01.01.2015 г. -  Свидетелство за призната специалност по „Икономика на здравеопазването”, серия АС № 014721/05.03.2015 г., МУ – София, бул.”Акад. Ив.Гешов” 15, Специалист по  Икономика на здравеопазването”.

Присъдена  ОНС „доктор” по „Социална медицина и организация  на здравеопазването и фармацията” на 07.10.2011 г.,  Диплома № 1-Д/15.02.2012 г. серия  МУС   № 000004.

От 1984 г. до 1990 г. /задочно обучение/ -  ВИИ „К.Маркс”, Магистър по икономика – „Държавни финанси”, Диплома серия  Б 82     № 004706/1990 г., ОКС „Икомонист”.

 

СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Умение да работи в екип. Умение да управлява финансови средства, подбира и ръководи персонал, да организира и координира финансовата дейност на структурните звена в рамките на висшето училище, управление на  международни проекти и финансовото им отчитане съгласно изискванията на ЕС и МСС и НСС, национални проекти финансирани от ЕС, както и в структурата на ДВУ.

Притежава компютърна грамотност „EXEL”, „WORD” , владее английски език.

 

НАУЧН0-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:

1. Финансиране и управление в публичния сектор - теоретични основи, модели, проблеми, тенденции;

2. Икономическа оценка на здравни програми – теория и практика;

3. Управление на финансовите и човешки ресурси на висшето медицинско образование;

4. Качество на висшето медицинско образование – роля на академичните стандарти, иновациите и човешкия фактор;

5. Здравеопазване, здравна политика и здравен мениджмънт

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)

Член на Международния форум на преподавателите по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО 

Член на Управителния съвет на Българската секция по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО