ПРЕП. ПЕПА БИКОВА

 

Преп. Пепа Бикова

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: prbikova@abv.bg

 

 

Преп. Пепа Бикова е родена на 09.02.1960 г., в гр. Пирдоп.

 

Образование:

През 1978 г. преп. Пепа Бикова завършва средното си образование в 23 ЕСПУ, гр. София.

През 1978 - 1980 г. придобива полувисше образование със специалност: „Детска медицинска сестра“ в Централния полувисш медицински институт – София.

През 1985 - 1987 г. получава полувисше образование по специалност „Преподавател по учебна и производствена практика“ в Института за учители по практика “М. И. Калинин”, гр. Сливен.

През 1998 - 2000 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в Медицински колеж” във Факултета “Сестринско дело” при Медицинския университет – София.

През 2000 - 2002 – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Образование на възрастните“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

През 2007 - 2008 – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 – завършва четвърто висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1980 - 1982 г. - медицинска сестра във ІІ-ра Детска специализирана болница – София.

1983 – 1990 г. – преподавател по специалността „Детска медицинска сестра“ в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование– София.

1990 – 1997 г. - преподавател по специалността „Детска медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

1997 – 2007 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. –преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1983 г. – квалификация по „Методика на практическото обучение” в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование – София.

1992 г. – квалификация по „Масаж и лечебна пунктура” в Университета за национално и световно стопанство.

2003 г. – квалификация по „Лечебно хранене в съвременната терапия” в Отдел „Следдипломно образование“ при Медицинския университет – София.

2003 - 2004 г. – квалификации „Технически сътрудник по централна стерилизация” и „Техник по снабдяване със стерилни материали” по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена.

2004 – квалификация по „Основи на диетотерапията” в метаболитна клиника, УМБАЛ „Царица Йоанна” ЕАД.

2004 – квалификация по „Нови проблеми в клинико-лабораторната дейност, възникващи в работата на медицинските сестри в доболничната помощ” в МБАЛ „Св. Иван Рилски” София.

2005 – квалификация по „Права и отговорности в медицинската практика” в Отдел „Следдипломно образование“ при Медицинския университет – София.

2005 – квалификация по „Презентационни техники и умения” по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена.

През 2009 - 2012 г. – придобива специалност „Медицинска педагогика” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Пепа Бикова е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Пепа Бикова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Пепа Бикова е автор и съавтор на над 15 научни публикации в научни списания, над 13 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични секции, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: детското здравеопазване, квалификацията и професионалното развитие на медицинската сестра.

Научните интереси на преп. Пепа Бикова са в областта на непрекъснатото здравно възпитание, специалните сестрински грижи в педиатрията, други.

 

Езикова квалификация:

 

Руски и английски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

2002 – консултант по кърмене по специализирана програма на Българския национален комитет за УНИЦЕФ.