ПРЕП. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

                                

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil:  maria.id@abv.bg

 

 

Преп. Мария Димитрова e родена през 1961 г. в гр. София.

 

Образование:

Преп. Мария Димитрова завършва средно образование през 1979 г. в ЕСПУ „Вл. Маяковски“ - София.

През 1981 - 1983 г. - получава специалност “Медицинска сестра – общ профил” в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование – София.

През 1996 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи“ и „Преподавател по практика в медицински колеж“ във Факултет „Сестринско дело“ при Медицинския университет - София.

През 2000 - 2002 г. – получава второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Образование на възрастни“ във Факултета по педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2008 - 2010 г. – завършва трето висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1983 – 1994 г. - медицинска сестра вРепубликанския научно-практически институт за спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов“.

1994 – 1996 г. - организатор по следдипломно обучение в Полувисшия медицински институт – София.

1996 – 2007 г. - преподавател по специалността ”Медицинска сестра” в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

2003 г. – професионална квалификация: „Технически сътрудник по централно снабдяване със стерилни материали”, Българо–швейцарската програма за болнична хигиена.

2012 г - придобива специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Мария Димитрова е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Мария Димитрова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва: „Философия и основи на сестринските грижи“, „Сестрински грижи при соматични заболявания“, „Сестрински грижи при пациенти с онкологични заболявания“, „Сестрински грижи за пациенти с хирургични заболявания“, „Сестрински грижи в педиатрията“.

 

Научноизследователска дейност:

Преп. Мария Димитрова е автор и съавтор на над 15 научни доклади на академични и научни форуми, научно-технологични сесии и семинари по: приложение на сестринския метод при оказване на специализирани грижи по домовете; мотивация и удовлетвореност при обучението на медицинските сестри; упражнението като път към качествено обучение на медицинските сестри; самооценката при обучението по сестрински грижи; педагогически особености при обучението на медицински сестри за работа в екип; емоционално здраве на пациента; селф-мениджмънт и приложение на дидактическите принципи при пациенти с колостомия; обучението на пациентите – приоритет на съвременното сестринство; невербалната комуникация в процеса на оказване на сестрински грижи; третиране и грижи при декубитална рана и други.

Преп. Мария Димитрова е автор и съавтор на учебни планове и програмиза дипломно и следдипломно обучение на медицински сестри.

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други квалификации и умения:

  •  За работа с компютър.
  •  За управление на МПС.