ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ СТАЙКОВА, ДМН

 

 

 

Биография

Завършва Медицинска академия „И. Мечников” в Санкт-Петербург през 1984 г.

Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ”Ф.Ф.Ерисман” - Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ - Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ - София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация - административни практики” (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, през   2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС, а през март 2018 г. – успешно защитава научна степен „доктор на науките” в МУ - София.

Работила е като ординатор в ХЕИ-Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1995 – 2014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ – Кърджали. През 2014 г. е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”. От 2016 г. до момента е зам.-управител на МБПЛР "Сердика" – София.

Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководител на национални и международни проекти за промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни болести; психично  здраве. Като ръководител е била водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда - здраве” по Оперативна програма Регионално развитие - Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013; партньор по проект № В2.13.01/2012 г. - Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи (MEVIR); проект № В2.13.07/2013 г. - Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита (INTERSYC); проект № В3.13.02/2013 г. - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона (ВEHEALTH). Като експерт по ОВОС  участва в работни колективи по здравно-хигиенна оценка за изработване на предварителни и окончателни доклади по ОВОС на автомагистрали и летища; участва в изготвянето на доклад по Екологична оценка на Общ генерален план на транспорта в Р.България. В момента е координатор на европейски проект ЕПСИЛОН с партньори ФОЗ – МУ, София и МУ – гр. Милано, Италия.

Била е преподавател в Пловдивския университет и доцент в МУ - Плевен, а от 2014 г. е доцент в Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), Катедра „Превантивна медицина”.

Научен ръководител е на редица дипломанти и трима докторанти във ФОЗ и рецензент както на дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи", така и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания.

Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здравеопазване в престижни форуми у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и чужди издания. Съавтор е на учебник “Хигиена на заведенията за здравно обслужване”, Мед.издателство „Райков” (Пловдив, 2007); съставител на юбилейна книга “55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали”, издание на Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2005); автор на специализирано издание „10 години програма СИНДИ – Кърджали”, изд. Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2008); съавтор е на Методично ръководство за първична профилактика на остеопорозата (изд. „Пайнер принт” – Димитровград, 2015 г.; автор на две монографии - „Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2009) и „Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2017); съавтор на учебник “Хигиена” т.1. ”Хигиена и екология” под.ред. на проф. Димитър Цветков, трето издание (Изд. “Камея”, 2014).

Член е на БЛС, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на Българското научно дружество по обществено здраве; на Българското сдружение по превантивна медицина; зам.-председател на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”, член на УС на СУБ – клон Кърджали.

Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.