ДОЦ. Д-Р ЙОАННИС ПАПАТАНАСИУ, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 7

Катедра „Превантивна медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 267

Е-mаil: giannipap@yahoo.co.uk

 

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е роден на 27.05.1973 г. в гр. Ташкент, Узбекистан.

 

Образование:

През 1991 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм завършва средното си образование във Втори лицей, район Галаци, Атина, Гърция.

1993 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Тракийския университет - Стара Загора.

През 2012 г. - придобива втора образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт и здравна икономика“ в Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция.

 

Професионално развитие:

2006 г. - ординатор в Клиниката по ранна рехабилитация на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

2007 г. – академична длъжност „Асистент“ в Секцията по физикална терапия и рехабилитация на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – академична длъжност „Асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския университет – Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

През 2008 г. – квалификация по „Електронно обучение“ в Медицинския Факултет на Демокритския университет „Тракия“, Александруполис, Гърция.

През 2008 г. - квалификация по „Изследвания в рехабилитационната медицина“ в специализираното училище за млади докторанти на Syddansk Universitet, Копенхаген, Дания.

През 2010 г. - придобива специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ в Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. - квалификация по „Лазертерапия“ в Денталната лазерна академия с международно участие на Денталното лазерно общество на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

 

Академично развитие:

2007 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Секция „Физикална терапия и рехабилитация“ на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.58: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ въз основа на дисертационен труд на тема „Проучване на ефектите на групов високо-интензивен интервален и умерено-интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН“ в Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския Университет - Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет - София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм преподава: на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Дентална медицина“ – във Факултета по дентална медицина при Медицинския университет – Пловдив; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ – във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал-Хасково на Тракийския Университет – Стара Загора; на студенти в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

През 2008 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е гост преподавател в Магистърската програма по “Хигиена и безопасност на труда” на Демокритския университет – Александруполис, Гърция, а през 2013 г. преподава във Facolta di Medicina e Chirurgia „San Luigi Gonzaga“, Universita Degli Studi di Torino, Italia.

Тематичният профил на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм включва: „Основи на кинезитерапията“, „Основи на физикалната и рехабилитационната медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е 376 учебни часа.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Физикалната и рехабилитационна медицина“, както и на „Кинезитерапията“.

 

Научноизследователска дейност:

1998 - 2000 г. –координатор в Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2001 г. - координатор към Департамента по здравен мениджмънт и икономика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2002 г – координатор в Европейския проект на DG 5: “Оценка на превенцията и управлението на HIV/AIDS в денталния сектор и практика”, с участието на Италия, България, Словения и Гърция.

2003 г. - координатор към Департамента по епидемиология и биостатистика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм има 35 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на Физикалната и рехабилитационната медицина, Ортопедията, Кардиологията Общественото здраве и Качеството на живот. Общ импакт фактор - 16. Общ брой на положителните цитирания - 61.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва с научни доклади, постери и като модератор в над 14 международни и национални академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм са главно в областта на: кардиологичната, ортопедичната и неврологичната рехабилитация, както и на актуални въпроси по Обществено здраве и Качество на живот.

 

Езикова квалификация:

Гръцки, български, английски, руски и италиански език.

 

Обществена дейност:

От 2006 г. - член на Българския лекарски съюз.

От 2010 г. - член на Гръцкия лекарски съюз.

От 2007 г. - член на Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2010 г. - член на Европейското общество по физикална и рехабилитационна медицина (ЕSPRM).

От 2010 г. – член-кореспондент на Гръцкото дружество по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по неврология.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по атеросклероза.

От 2011 г. - член на Meждународното общество за качествена медицина (ISoQM).

От 2013 г. - член на Международното общество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM).

2004 г. - участва в медицинските екипи на Олимпийските игри в Атина, Гърция.