ДОЦ. ВАНИНА МИХАЙЛОВА-АЛАКИДИ, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 56

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 346

Е-mаil: vanina_delfi@abv.bg

 

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е родена на 30.05.1971 г. в гр. Пловдив.

 

Образование:

През 1990 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм завършва с отличен успех средното си образование в Езиковата гимназия „Пловдив“, профил „Немски език“.

През 1994 г. – придобива специалност „Рехабилитатор” в Медицинския колеж – Пловдив.

През 1998 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Административен и здравен мениджмънт” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

През 2000 г. – получава образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Здравни грижи” в Медицинския университет - Пловдив.

През 2002 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Здравен мениджмънт” в Техническия университет - Варна.

През 2008 г.- придобива образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет – София.

През 2013 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 – 1996 г. - рехабилитатор в Диагностично-консултативен център VII – София.

1996 - 1999 г. - физиотерапевт в Kreiskrankenhaus Uffenheim, Beiern, Oberfranken, Германия.

От 1999 г. – кинези- и ерготерапевт в Клиниката по „Физиотерапия и рехабилитация“ на МБАЛ София при Военномедицинската академия.

2004 – 2007 г. – асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2009 г. – главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1997 г. – професионална квалификация „Физиотерапевт”, Ansbach, Regierung von Mittelfranken, Бавария, Германия.

1996 - 2008 г. – квалификация в областта на кинезитерапията и рехабилитацията в лицензирани курсове на Асоциацията на физиотерапевтите в България: 1996 г. – Winkel’s courses on Periarthritis humerus scapularis, Хайделберг, Германия; 1997 г. – „Групова терапия при пациенти с Паркинсон“ и „Терапия при ампутация на горни и долни крайници“ в Кreizkrankenhaus, Uffenheim, Германия; 2004 г. – 4-модулен курс, Bobath Centre, Кreizkrankenhaus, Uffenheim; 2006-2008 г. – Malligan Therapy, в Националната спортна академия - София; 2008 г. - Кинезиотейпинг в Националната спортна академия - София; 2006-2008 г. - Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching - три нива в Националната спортна академия - София; 2006 г. - Кинезитерапия при сърдечносъдови заболявания в Националната спортна академия – София.

2002 -2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт“, модул I-ІV (общо 320 часа) във Факултета по обществено здраве при Медицински университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Основи на научното търсене“, по програма на Дружеството на младите учени „Асклепий“ – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” в Медицинския университет – София.

През 2011 г. – квалификация по „Стареене на населението в европейски и световен мащаб“ в Лятното училище за постдокторанти към Европейското изследователско поле FP 7-ERA-NET-2008-RTD по Седма рамкова програма на Европейската комисия, Мадрид, Испания.

През 2013 г. – квалификация по „Медицинска статистика с пакет приложни програми SPSS“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2013 г. – квалификация по „Педагогически проблеми в медицинското образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2011 - 2014 г. - професионална квалификация за „Инструктор по индустриални отношения в здравеопазването” в Колежа на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

 

Академично развитие:

2004 – 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Здравословното остаряване – медико-етични и рехабилитационни аспекти”.

От 2009 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност “Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Ванина Михайлова- Алакиди, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ и „Магистър“: в Медицинския колеж при Медицинския университет – Пловдив – по специалностите „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Помощник фармацевт“; в Медицинския факултет при Медицинския университет – Пловдив по специалностите: „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - Пловдив по специалностите „Управление на здравните грижи“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и ”Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София при Медицинския университет - София по специалността „Кинезитерапия“.

Тематичният профил на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм включва: Социална медицина, Основи на управлението, Управление на здравните грижи, Управление на човешките ресурси, Медицинска квалитология, Медицинска етология, История на здравеопазването и здравните грижи; Превантивна медицина и Промоция на здравето, Управление на времето, Управление на здравни проекти, Организация и ергономия на труда в здравното заведение, Медицинска етика и деонтология, Медицинска и Бизнес етика; Лечебен масаж. Годишната учебна натовареност на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е над 640 учебни часа.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е научен консултант и рецензент на над 50 дипломни разработки.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва активно в преподавателския обмен по Програмата „Еразъм“ на Европейския съюз: 2009 г. –  във Wroclaw University of Economics, Полша; 2010 г. –в Шауляйския университет, Литва; 2011 г. - в Universidad de Murcia, Испания; 2013 г. - преподавателски обмен между Медицинския университет – Пловдив и Pamukkale University (Denizli) – Турция.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва в редица големи университетски, национални и международни научни проекти:

2006 г. изпълнител по Проект „Медицински скрининг в общата медицинска практика” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2007 - 2013 г. - изпълнител по Проект „Управление на индустриалните отношения в здравеопазването” на Програма „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Конфедерацията на независимите синдикати в България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2007 г. – изпълнител по Проект „Профил на достъпа и равнопоставеността на уязвимите социални групи в първичната медицинска помощ“. на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2008 г. – участва в Международния проект „INTERREG III“ за трансгранично сътрудничество в сферата на „Общественото здраве“ с координатор Висшето училище по Обществено здраве в Атина, Александруполис 2008, Гърция.

2009 - 2012 г. – изпълнител и консултант в международните проекти по Седма рамкова програма на Европейската комисия: Тема FP7-ERA-NET-2008-RTD, направление FLARE 3; Проект „European Research Area on Ageing 2“ и Проект „FUTURAGE: A roadmap for Ageing Research“ - с български изпълнител Центъра за изследване на населението при Българската академия на науките.

2012 г. – изпълнител по Проект „Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – мултидисциплинарен подход” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. - изпълнител по Проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по Обществено здраве”, схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм има над 65 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина; Здравния мениджмънт; Общественото здраве; Етичните и рекреационните измерения на стареенето и старостта; Промоция на здравето и активно стареене; Качеството на живот; Психосоциалния подход към хроничната болка, интензивната терапия при пациенти от третата възраст и заболяванията с фатален изход; Концептуални постановки и Епидемиологични проекции в съвременната превантивна медицина; Организационно-управленски и етични аспекти при функционирането на първичната медицинска помощ; История на медицината; Народна медицина; Професионална удовлетвореност и реализация на кадрите по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е самостоятелен автор на монографията „Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване. Издателство „ЕКС ПРЕС - на български и английски език; има издадени 2 монографии в съавторство и 3 учебни ръководства.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва с научни доклади в над 45 национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм са в следните направления: Превантивна медицина; Промоция на здравето; Стареене на населението; Обществено здраве; Медицинска етика; Социална медицина; Биоетика, Бизнесетика; Рехабилитация; Социална психология; Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи; Организация и ергономия на труда в здравното заведение; История на медицината и здравните грижи; Управление на времето.

 

Езикова квалификация:

Немски и английски език

 

Обществена дейност:

Член на The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics.

Член на Сдружение "Съюз на учените в България – град Пловдив"

Член на Редакционната колегия на списание „Асклепий“.

Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия.

Член на Сдружение "Интердисциплинна гражданска академия".

Член на Експертната група към Министерството на здравеопазването по разработване на Медицинския стандарт „Гериатрична медицина”.