ГЛ. АС. НЕЛИ ГРАДИНАРОВА, ДМ

 

Ел.поща: neli.p.gradinarova@gmail.com

Главен асистент Нели Градинарова е юрист, магистър по право и магистър по право на Европейския съюз. Следва в Юридическия факултет на  Университета за национално и световно стопанство и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Главен асистент Градинарова защитава дисертационен труд на тема “Модел за подобряване дейността на етичните комисии в системата на здравеопазването в България” в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализация по Американско и международно право, придобита в Академията за американско и международно право, Тексас, САЩ.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като стажант в адвокатското дружество „Маноилов, Даскалова & Николова“, където работи през периода на следването си. В периода февруари 2011- май 2011 участва в стажантска програма към Софийски районен съд, а в периода февруари 2013 - август 2013 успешно завършва стаж за придобиване на юридическа правоспособност към Софийски градски съд.

От 2013 г. след проведен конкурс е асистент при Факултета по обществено здраве на МУ-София, а към 2018 г. е главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Февруари 2015 г. е вписана като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия и към момента е адвокат в същата колегия.

От април 2015 г. досега е медиатор и е вписана в Единния регистър на медиаторите в България, към Министерство на правосъдието.

Главен асистент Градинарова е член на Факултетния съвет и на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София.

Автор е на множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, както и в такива с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми  и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Световната асоциация по медицинско право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Съюза на учените в България; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Владее писмено и говоримо английски език.