ДОЦ. МИЛЕНА ЯНЧЕВА-СТОЙЧЕВА, ДМ

 

Доц. Милена Янчева – Стойчева, дм

 

 1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 40

Катедра „Трудова медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 Служебен телефон: 029432-511

Е-mаil: milena_stoy@yahoo.com

 

 

Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм е родена на 08.09.1969 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1987 г. доц. Милена Янчева–Стойчева, дм завършва средното си образование в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

1987 - 1992 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Професионално развитие:

1992 – 1998 г. – математик в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, София.

1998 – 1999 г. – статистик в Gallup International-България, София.

1999 – 2004 г. – редовен докторант по научната специалност 03.01.32 „Хигиена“ в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене - София.

2005 – 2007 г. – след избор, научен сътрудник І степен в Специализираното звено „Организация на научната, учебна и методична дейност“ на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, София.

2008 – 2009 г. – асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2009 – 2010 г. – старши асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2010 – 2012 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

2013 - 2014 г. – главен асистент в Катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. - доцент в  Катедра "трудова медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

1993 г. - професионална квалификация по „Планиране на експеримента“ в специализиран тематичен курс на Нов Български университет, София.

1994 г. - квалификация по „Епидемиология на околната среда“ в специализиран тематичен курс на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене, София.

1995 г. - квалификация по „Епидемиология на общественото здраве“ в специализиран тематичен курс на Карловия университет, съвместно с Лондонското висше училище по хигиена и тропическа медицина, Прага, Чешка Република.

1997 г. - квалификация по „Епидемиология на храненето“ в специализиран тематичен курс на Университетската болница – Саутхямптън, Великобритания.

2000 г. – квалификация по „Здравна политика и обществени комуникации“ в специализиран тематичен курс на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, съвместно с Испанската агенция за международно сътрудничество, София.

2003 г. - квалификация по „Европейски статистически системи“ в специализиран тематичен курс на Министерството на здравеопазването, София.

2000 - 2005 г. – придобива специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

2004г.–придобива  образователна и научна степен   «кандидат на медицинските науки» след защита на дисертационен труд на тема “Здравна информация и документация при изучаване на професионалната заболяемост в Р. България – характеристики, показатели и усъвършенстване на статистическата система”.

2008 – 2009 г. – след конкурс и избор, асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2009 – 2010 г. – след избор, старши асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2010 – 2012 г. – след избор, главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ при Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

2013 - 2014 г. – главен асистент в Катедра „Трудова медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. - след конкурс и избор доцент в Катедра "Трудова медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет -София. 

Учебна дейност:

Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм преподава на бакалаври и магистри по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Здравни грижи“ и „Медицински рехабилитатор – ерготерапевт“.

Тематичният профил на доц. Милена Янчева–Стойчева, дм включва: Биостатистика и медицинска информатика - за студенти по медицина; Информатика - за студенти по дентална медицина; Медицинска информатика - за студенти по ерготерапия; Статистически методи в управлението - за студенти по специалността „Управление на здравните грижи“.

Общата годишна учебна натовареност на доц. Милена Янчева–Стойчева, дм е над 380 учебни часа.

Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм е научен ръководител на един специализант по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“.

 

Научноизследователска дейност:

Участие в научно-приложни проекти и програми:

2003 – 2004 г. - главен изпълнител в EUROSTAT Project, Phase 1: Implementation of EODS specifications of European Statistics on Occupational diseases in Bulgaria, 2003-2004.

2006 – 2007 г. - главен изпълнител в EUROSTAT Project, Phase 1: Implementation of EODS methodology for the collection of data on Occupational diseases in Bulgaria, Grant Agreement, 2006-2007.

2007 – 2008 г. - главен изпълнител в Проект „Допълване на информацията в Националния регистър на професионалната заболеваемост с данни за 2007-2008 г.“, Факултет по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

2010 г. - главен изпълнител в Проект: 26/2010: „Влияние на генетичните полиморфизми на андрогенния рецептор и естрогенния рецептор-алфа върху клиничната картина и протичането на системния лупус“, Медицински университет - София.

Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм има над 45 научни публикации в редица периодични научни издания, от които 12 в чуждестранни издания, по проблемите на трудовата медицина и общественото здраве.

Доц. Милена Янчева–Стойчева, дм участва в над 19 академични форуми и научни мероприятия, от които 8 в чужбина – постери и доклади в областта на трудовата медицина, професионалната заболяемост и общественото здраве.

Научните интереси на доц. Милена Янчева–Стойчева, дм са в областта на: медицинската статистика, трудовата медицина, професионалната заболяемост, общественото здраве, базите данни в трудовата медицина и общественото здраве.

 Езикова квалификация: 

Английски и руски език.