ПРОФ. Д-Р МАРГАРЕТА МУТАФОВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 29

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

   

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: m_mutafova@cybernet.bg

 

 Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е родена на 30.09.1948 г. в гр. Свищов, област Велико Търново.

Образование:

През 1966 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм завършва средно си образование в СУ „Алеко Константинов“, гр. Свищов.

1966 - 1972 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1973 – 1975 г. – стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1981 – 2003 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – професор в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013г. - 2016г. - ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Специализации и квалификации:

През 1977 г. – професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“, във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1982 г. - професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1984 г. – специализация по „Демография“ по Програмата на ООН (International Demographic Training and Research Programme in Population and Development Planning) в Московския университет, Москва.

През 1985 г. – квалификация по „Planning and Organization of Maternal and Child Health Services“ по програма на ООН в курс, организиран от Министерството на здравеопазването.

През 1992 г. – квалификация по „Проблемно-базирано обучение“ в Медицинския Университет - Маастрихт, Холандия.

През 1994 г. - квалификация по „Проблеми на компютърната текстова обработка“ в Медицинския университет – София.

През 1995 г. - квалификация по „Изучаване на здравето като качество на живот“ по Програмата „Еразмус“ в Медицинския Университет - Ротердам, Холандия.

През 1997 г. - квалификация по „Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания“ по Програма „ФАР“ в Нотингамския университет, Великобритания.

През 1999 г. – квалификация по „International Short Training Course on Demographic Aspects of Ageing and its Implications for Socio-Economic Development, Policies and Plans“ в International Institute on Ageing, United Nations, Malta.

През 2000 г. - квалификация по „Актуални проблеми на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1973 – 1975 г. – след конкурс и избор, стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Инфекциозната заболеваемост в Н.Р. България в условията на динамична урбанизация“.

1981 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – след избор, ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“, обучаващи се на български и на английски език, по специалностите „Медицина“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София, във филиала на Медицинския Университет - София в Никозия, Кипър и във филиала на Медицинския Университет - София в Киасо – Швейцария. За известен период е лектор в Международния курс по „Демография“ на Университета в Падуа, Италия.

Тематичният профил на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм включва: „Социална медицина“, „Глобални проблеми на общественото здраве“, „История на медицината“, „Медицинска социология“ и „Медицинска статистика“.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е над 520 учебни часа.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на: Медицинската демография, Епидемиологията, Медицинската социология, Психичното здраве, Социално значимите заболявания и други.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е научен ръководител на над 2 докторанти, над 20 специализанти и 1 дипломант.

Научноизследователска дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в редица локални, национални и международни научноизследователски проекти:

1988 -1990 г. - изпълнител в проект на Съвета за икономическа взаимопомощ „Семейна диспансеризация“, София.

1989 г. – изпълнител в проект „Изследване на здравното състояние на населението“ на Института по хигиена и хранене на Медицинска академия и Хигиенно-епидемиологичната инспекция – София.

1991 г. – изпълнител в проект „Управление на лечебно-диагностичната дейност в Медицинска академия“.

1993 г. – ръководител на проект „Изследване на очакваната продължителност на живота в добро здраве в България“ на Rendering & Virtual Environment with Sound (REVES).

1994 – 1995 г. – изпълнител в проект „Проблеми на общественото здраве и иновации в медицинското образование“ на PHARE, София.

1995 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното здраве“ на BIOMED, София.

1996 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното психично здраве“ на EURO-REVES.

1992 – 2013 г. – координатор за България по проекта „Очаквана продължителност на живота в добро здраве“ по инициатива на Международната мрежа за изучаване на Очакваното здраве REVES със седалище INSERM, Монпелие, Франция.

2000 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „EURO-REVES ІІІ Изчисления и анализи на очакваната продължителност на живота в добро здраве“ – съвместно с 16 държави от Европа.

1995 г. – 2009 г. - консултант на Националния статистически институт по провеждане на Национални здравни интервюта.

2004 – 2005 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „Хармонизация на интегралните индикатори за очаквано здраве“ – съвместно с 9 страни от Северна Америка, Латинска Америка и Карибите и Европа.

2005 - 2008 г. – ръководител на Mеждународния проект за ХОББ по двустранен договор между Италия и България.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има над 170 научни и учебни публикации, в т.ч. 14 в чуждестранни научни издания, по проблемите на: „Здраве на населението“, „Медицинска демография“ и „Очаквано здраве“.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва с научни доклади в над 50 академични форуми и научни мероприятия, от които по проблемите на Очакваното здраве в Монпелие и Фонтевро (Франция), Лондон (Великобритания), Лайден (Холандия), Чикаго (САЩ), Гуадалахара (Мексико), Хамамет (Тунис), Рим (Италия), Ла-Валета (Малта), Канбера (Австралия), Пекин (Китай).

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има издадени 3 монографии и 6 учебника, от които 3 - на английски език. Индексът на цитиране на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е - общ 7.778 и индивидуален 1.9445, до 2009 г., с над 200 цитирания от чуждестранни автори.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм членува в следните научни и академични организации:

От 1976 г. – член на Съюза на учените в България.

От 1992 г. – член на Международната мрежа за изучаване очакваното здраве на населението (REVES).

Научните интереси на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм са главно в областта на: Изучаване на здравето на населението, Епидемиологията, Медицинската демография.

 

Езикова квалификация:

Руски и английски език

Отличия, почетни звания, награди, признания:

От 1995 г. - член на Ню-Йоркската академия на науките.

От 1998 г. - включена в изданието „Who is Who in the World“

Обществена дейност:

 

От 2000 г. – член на Българския лекарски съюз.