ГЛ. АС. ИК. ЕМИЛИЯ НАСЕВА, ДМ

 

 

Гл. Ас. Емилия Насева е родена в София. Завършва бакалавърска степен по икономика, специалност „Икономическа социология” и магистърска степен по социология, специалност „Социология”, придобити в УНСС – София. Признатите й специалности са две – „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” (юни 2008 г.) и „Икономика на здравеопазването (януари 2013 г.). През юни 2013 г. успешно защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в МУ-София.

Гл. Ас. Насева е работила като социолог в отдел „Промоция на здраве” в Столичната РЗИ (2001-2008 г.), а от 2008 г. – в Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването, където и до момента е консултант. От 2009 г. е преподавател в МУ-София, като понастоящем е главен асистент в катедрата по Икономика на здравеопазването на Факултета по обществено здраве. Преподава биостатистика и информатика на студенти в магистърските програми по медицина и дентална медицина на български и английски езици, в бакалавърските програми на български език на специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Кинезитерапевт, както и в курсовете по СДО.

Насева е участвала в два проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука, а в други три е била наета като консултант. Участвала е и в два международни проекта по превенция на ХИВ сред специфична уязвима група от населението (МСМ), финансирани от Европейската комисия – EMIS и SIALON II. Понастоящем е участник в два проекта, посветени на профилактиката на ваксинопредотвратимите заболявания, единият от които е финансиран по Норвежкия финансов механизъм, а втория – от Европейската комисия.

Публикации и научни интереси:

Емилия Насева е автор и съавтор в над 60 научни публикации, сред които 6 монографии, глави от 3 книги, теми от електронен учебник, както и научни статии в български и чуждестранни списания на български, английски и руски езици по теми, свързани с научните й интереси: биостатистика, социология, информатика, епидемиология, обществено здраве и икономика на здравеопазването. Има над 20 участия в национални и международни научни форуми. Публикациите на гл. ас. Насева са цитирани от над 70 български и чуждестранни автори, вкл. в дисертационни трудове.

Насева е reviewer в European Journal of Hospital Pharmacy (издание на BMJ; IF 0.433).

Членство в организации:

Емилия Насева е член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ) и European Public Health Association (EUPHA).