ГЛ. АС. ИК. ЕМИЛИЯ НАСЕВА, ДМ

 Биография:

Емилия Красимирова Насева е родена в София. Завършва бакалавърска степен по икономика, специалност „Икономическа социология” и магистърска степен по социология, специалност „Социология”, придобити в УНСС – София. Има две специалности – „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” (2008 г.) и „Икономика на здравеопазването (2013 г.). През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в МУ-София.

Работила е като социолог в отдел „Промоция на здраве” в Столичната РЗИ (2001-2008 г.) и в Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването (2008-2016 г.), където и до момента е консултант. От 2009 г. е преподавател в МУ-София, като понастоящем заема длъжността главен асистент в катедра Икономика на здравеопазването на ФОЗ. Преподава биостатистика и информатика на студенти в магистърските програми по медицина и дентална медицина на български и английски език, както и в бакалавърските програми на български език на ФОЗ, а също и в курсовете по СДО.

Участвала е в два проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука, а в други три е била наета като консултант. В два международни проекта по превенция на ХИВ, финансирани от Европейската комисия – EMIS и SIALON II, е била участник от страна на България, а впоследствие е ангажирана във второто издание на EMIS. Участвала е в два международни проекта, посветени на ваксинопрофилактиката, единият от които е финансиран по Норвежкия финансов механизъм, а другият – от Европейската комисия.

Публикации и научни интереси:

Научната й продукция включва над 100 научни публикации, сред които 8 монографии, глави от 3 книги, както и научни статии в български и чуждестранни списания на български, английски и руски езици по теми, свързани с научните й интереси: биостатистика, социология, епидемиология, обществено здраве и икономика на здравеопазването. Има над 40 участия в национални и международни научни форуми. Публикациите й са цитирани от над 100 български и чуждестранни автори, вкл. в дисертационни трудове.

Емилия Насева е рецензент в European Journal of Hospital Pharmacy (издание на BMJ; IF 0.718).

Членство в организации:

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве, Balkan Medical Union и European Public Health Association.