ПРОФ ИНЖ. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ, ДМ

 

Завършил е висше образование (инженер-магистър) в Електротехническия университет на Санкт Петербург /1979/ със специалност Електронно-медицинска апаратура. Започва работа в ГИИЦ на МЗ през същата година като началник смяна в техническия отдел на центъра. През 1985 г. спечелва конкурс и става научен сътрудник ІІ ст.. През същата година започва преподавателска дейност в Медицински факултет на Медицински институт на МА София. От 1987 г. е научен сътрудник І ст. Защитава докторска дисертация на тема “Проблеми на организацията и структурирането при нозометричните системи” през 1990 г. Придобива специалност Медицинска информатика и здравен мениджмънт през 1998 г.

Специализирал е в Института по бионика и биокибернетика в Братислава, Словакия и катедрата по Епидемиология на Маастрихтския университет, Холандия.

Участник е в редица национални и международни проекти. Бил е секретар на международния проект „Здраве за младежта в България“.

От 2002 до 2005 г. е главен административен асистент в катедра Социална медицина и здравен мениджмънт. От 2005 г. е доцент в същата катедра. Завежда секция Медицинска информатика и биостатистика през периода 2007-2013 г.

Владее руски и английски езици.

Има над 30 годишна преподавателска дейност. Води лекционен курс по биостатистика и медицинска информатика, както и семинари пред студенти по медицина и дентална медицина на български и английски език. Участник е в лекционни курсове по биостатистика и медицинска информатика, пред студенти от магистърски и бакалавърски програми във ФОЗ. Води лекции и семинарни занятия на докторанти по биостатистика. Консултирал е над 300 дисертационни труда за ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“ в областта на медицината.

Има над 110 публикации, от които 22 в чужбина, от тях 14 публикации в 13 реферирани международни списания с общ IF=32,161. Има участие в 3 монографии, една от които на английски език, издадена от LAMBERT Academic Publishing. Участие в 4 международни научни пособия и 3 учебника по медицинска информатика.

Има доказани над 300 цитирания в България и чужбина, над 50 научни доклада на международни и национални симпозиуми.

Член е на редколегията на румънското научно списание Gineco.eu Journal като чуждестранен консултант по статистика.

От 2015 година е професор към катедра Икономика на здравеопазването.