ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ПРАВЧАНСКА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 - 205

Е-mаil: maria_prav@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е родена на 18.11.1973 г. в гр. Аджедабия, Либия.

 

Образование:

През 1991 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм завършва средното си образование със златен медал в І-во СОУ „Пенчо Славейков” – София с разширено изучаване на английски език.

1991 – 1997 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1999 – 2002 г. – редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2005 - 2008 г. - клиничен имунолог в Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2008 – 2010 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1999 г. – основен курс по Клинична имунология в Медицинския университет-София - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“.

През 2000 г. – квалификация по „Имунология на астмата" в Европейската академия по алергология и клинична имунология, Ферара, Италия.

През 2001 г. – Основен курс по „Имунодефицити“ в Националния център по заразни и паразитни болести на Министерството на здравеопазването - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Диагностика на автоимунните болести“ в Медицинския университет – София.

През 2005 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Клинична имунология“” в Медицинския Университет – София.

2005 – 2006 г. – професионална квалификация (индивидуална програма) по „Флоуцитометрия“ в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

През 2006 г. – квалификация по „Диагностика на лимфомната патология” в Националния център по онкология и трансфузионна хематология на Министерството на здравеопазването, със съдействието на Beckton Dikinson, USA.

През 2013 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Социална медицина” в Медицинския Университет – София.

 

Академично развитие:

1999 – 2002 г. – след конкурс и избор, редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

През 2007 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива образователна и научна степен „Доктор" по специалността „Имунопатология и алергология“ след защита на дисертационен труд на тема: „Имунологични показатели в периферна кръв на пациенти с IgE – медиирана бронхиална астма и алергичен ринит“.

2008 – 2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“, във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е по дисциплината „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е общо 490 учебни часа.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е учебен консултант на английски език на над 10 студента и дипломанта по магистърска програма за медицина.

 

Научноизследователска дейност:

 

През 2001 г. – изпълнител по проект „Количествена оценка на базофилната активация и дегранулация в присъствие на алергени” на Медицинския университет – София.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм има двадесет научни и учебни публикации, в т.ч. две в чуждестранни научни списания, една в българско научно списание на английски език и четири в български учебник по Социална медицина за преподаване на английски език на студенти от чужбина. Публикациите са по проблемите на Социалната медицина, Алергологията, Имунологията. Общият брой на цитиранията е над тридесет и пет.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм участва с научни доклади и постери в над 10 академични форуми и научни мероприятия, от които 6 в чужбина по проблемите на Алергологията и Имунологията.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм членува в European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Научните интереси на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм са главно в областта на: Социалната медицина, Алергологията, Имунологията, Детското здравеопазване и в частност - разработване на ефективна програма за ограничаване на насилието в училищата, подобряване качеството на преподаване и учебната литература в медицинското образование, ограничаване на риска от животозастрашаващи алергични реакции по време на учебни занятия в училищата.

 

Езикова квалификация:

Английски, френски, руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.

Председател на Комисията по образование към Родителското настоятелство на 81 СОУ „Виктор Юго” – София.