ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-256

Е-mаil: hristovn@gmail.com

 

Гл. ас. д-р Николай Христов е роден на 30.04.1974 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. гл. ас. д-р Николай Христов завършва средното си образование в 114-та английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“, гр. София.

1992 – 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

2000 г. – специалист висше образование в Отдел „Правно осигуряване и международни отношения“ на Дирекция Национална служба Гранична полиция при Министерството на вътрешните работи.

2001 г. – държавен санитарен инспектор в Отдел „Промоция на здравето и профилактика на болестите“ на Столичната регионална здравна инспекция.

2001 - 2004 г. – специалист висше образование в Отдел „Околна среда и здраве“ с лаборатория „Епидемиология“ на Националния център за опазване на общественото здраве при Министерство на здравеопазването.

2004 г. – заместник ръководител и началник медицински и социални дейности на Българо-швейцарския Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ на Националния съвет на Българския червен кръст.

2005 г. – специалист висше образование в Отдел „Епидемиология и дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ на Националния център по заразни и паразитни болести с Национален имунизационен център.

2005 – 2009 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

2005 - 2009 г. – гл. ас. д-р Николай Христов придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2003 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Катедра „Епидемиология“ на Мичиганския щатски университет – Лансинг, САЩ.

През 2009 г. – квалификация по „Здравни системи“ в Катедра „Икономика на здравеопазването и здравна политика“ на Токийския университет, Япония.

 

Академично развитие:

2005 – 2009 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – след избор, главен асистент в „Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Николай Христов включва „Социална медицина“, „Здравен мениджмънт“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Николай Христов е 500 учебни часа.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на Социална медицина и Здравния мениджмънт.

 

Научноизследователска дейност:

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Banchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 – 2014 г. – изпълнител в Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2010 – 2011 – изпълнител в Проект „Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS) на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

2010 – 2013 г. - изпълнител в Проект „Quality and Costs of Primary Care in Europe“ на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

Гл. ас. д-р Николай Христов има над 36 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: нозокомиални инфекции, контрол на инфекциите, епидемиология, хигиена на детско-юношеска възраст, социална медицина, икономика на здравеопазването, здравна политика, радиационна медицина, медицина базирана на доказателства.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в над 20 академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на гл. ас. д-р Николай Христов са главно в областта на: Социалната медицина, Общественото здраве, Епидемиологията, Демографията, Икономиката на здравеопазването, Здравната политика.

Гл. ас. д-р Николай Христов членува в следните академични и научни организации: Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт; Българското дружество по епидемиология към Съюза на българските медицински специалисти; Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов е член на Българския лекарски съюз.