ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИА ГЕОРГИЕВА, ДМ

  

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: elia_kg@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е родена в София.

 

Образование:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм завършва средното си образование в I- СОУ „Пенчо Славейков“ – София, с разширено изучаване на английски език.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2000 – 2001 г. – психолог-водещ случай координатор на група за социални умения в Центъра за психосоциална рехабилитация „Ван Гог“, София.

2002 – 2003 г. – специализира „Психиатрия“ в Медицинския университет - София.

2003 - 2004 г. - редовен докторант към Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2004 – 2012 г. –последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализация и квалификация:

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет -София.

През 1995 г. - квалификация по „Психодрама тренинг“ в Държавната факултетска болница по неврология и психиатрия, София.

2001 - 2002 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността“ (Холандска тренинг-програма за обучители: Psychosocial Rehabilitation and Community Care, Tepla Training Program for Trainers, STORM Rehabilitation), проведена в Чехия, Унгария, Естония и Холандия.

През 2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация, Прага, Р. Чехия.

През 2005 г. - квалификация за подготовка на обучители по „Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравни заведения в Р. България“ в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2006 г. – квалификация по „Демографски аспекти на застаряването на населението и неговото влияние върху социално-икономическото развитие, политиките и плановете“ в международна тренинг програма на International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

 

Академично развитие:

2004 - 2007 г. - след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2007 - 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

През 2011 г. гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания“.

2011 – 2013 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е 468 учебни часа.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на психичното здраве.

 

Научноизследователска дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм има над 34 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания, включително самосотоятелна  монография: Е. Георгиева, Мениджмънт на стреса в медицината. - С., 2014, ИК Фльорир, 168 с., по проблемите на: Социалната медицина, психичното здраве, сърдечносъдовите заболявания. 

Научните интереси на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм са главно в областта на: Социалната медицина и Психичното здраве.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Сдружението за развитие на психосоциалната рехабилитация в България.

 Член на Сдружение "Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт"