ДОЦ. Д-Р ПЕШКА ПЕШЕВА, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: krlsn2003@yahoo.com

Доц. д-р Пешка Пешева, дм е родена на 16.01.1969 г. в гр. Тетевен, област Ловеч.

 

Образование:

През 1987 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм завършва средното си образование в СОУ „Георги Бенковски”, гр. Тетевен.

1987 - 1993 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския Университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 - 2002 г. – местен експерт, компонент „Първична здравна помощ”, Проект на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на здравния сектор.

2003 - 2007 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2007 - 2010 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

През 1996 г. – квалификация по „Икономическа оценка на здравни програми” в Международния център по детството, Париж, Франция.

През 2004 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт на доболничната и болничната помощ” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Мениджмънт на основните ресурси в здравеопазването” в Медицинския университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинската информация със SPSS” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. – квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. - квалификация по „Обучение на обучители по Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравните заведения на Р. България” в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2005 г. - квалификация по Demographic aspects of ageing and its implications for socio-economic development, politics and plansв International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2012 г. квалификация по ”Дистанционно обучение по обществено здраве” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

2003 - 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.София

2007 - 2010 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 - след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2013 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Отношение на общопрактикуващите лекари в София към медицината, базирана на доказателства”.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Пешка Пешева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Пешка Пешева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Пешка Пешева, дм е 421 учебни часа.

 

Научна дейност:

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния Проект “Хармонизиране на интегрални показатели за оценка на здравето като качество на живот” – в сътрудничество с изследователи от Канада, Италия, Куба, Пуерто Рико, Аржентина, Коста Рика, Барбадос, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния проект „Хармонизиране минималната симптоматика при поставяне на диагнозата Хронична обструктивна белодробна болест”, осъществяван от България и Италия, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Benchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

Доц. д-р Пешка Пешева, дм има над 20 научни и учебни публикации в български периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина, Законодателството срещу тютюнопушенето, Стрес и адаптация, Медицина, базирана на доказателства.

Научните интереси на доц. д-р Пешка Пешева, дм са главно в областта на: „Социална медицина“, „Медицина, базирана на доказателства“, „Епидемиология”.


Езикова квалификация:

Английски, френски и руски език.