ДОЦ. АРСЕНИ АРСЕНИЕВ, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-205

 Е-mаil: arseniev@abv.bg

 

Доц. Арсени Арсениев, дм е роден на 05.10.1953 г. в гр. Ямбол.

 

Образование:

През 1972 г. доц. Арсени Арсениев, дм завършва средното си образование в 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ - София.

1974 - 1978 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Философия, специализация - Социология“ в Софийския университет „Климент Охридски” - София.

 

Професионално развитие:

1979 – 1980 г. – организатор на социологически изследвания в „Националния институт за изследване на младежта“.

1981-1986 г. – социолог в Санаторно-курортен комплекс - „Републикански базов санаториум за сърдечно-съдови заболявания“ - Банкя.

1986 - 1989 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 - 1991 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1974 - 1978 г. – специалност по „Социология“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2000 г. – квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS”, в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1986 – 1989 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 – 1991 г. – след избор, академична длъжност „Старши асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2009 г. доц. Арсени Арсениев, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.53: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, след защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на древногръцките философски школи върху медицинските школи в Древна Елада”.

2012 – 2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по Обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ и на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. Арсени Арсениев, дм включва дисциплините: „Медицинска етика“, „Медицинска социология“, „История на медицината“.

Годишната учебна натовареност на доц. Арсени Арсениев, дм е общо 400 учебни часа.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в следдипломното обучение на специализанти, на медицински и немедицински кадри.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм има 35 научни и учебни публикации, в т.ч. 5 монографии и един учебник по Медицинска социология.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в 5 академични форума и научни мероприятия по проблемите на „Рехабилитацията при сърдечно-съдовите заболявания“, „Медицинската социология“, „Медицинската етика“.

Научните интереси на доц. Арсени Арсениев, дм са главно в областта на: "Философията", „Медицинската социология“, „Историята на медицината“, „Медицинската етика“.

 

Езикова квалификация:

Руски език.