ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

 

Служебен телефон: 02 9432 256

Е-mаil: Lidia1001@gmail.com

 

 

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е родена на 16.12.1963 г. в гр. Шумен.

 

Образование:

През 1981 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм завършва средното си образование с квалификация „Педагогика и английски език“ в Езиковата гимназия „Н. Й. Вапцаров”, гр. Шумен.

1981 – 1987 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт – Варна на Медицинска академия.

1992 – 1993 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология, Биостатистика“ в Университета Кеймбридж, Великобритания.

1993 – 2000 г. - придобива образователна и научна степен „PhD” („Доктор“) по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания.

 

Професионално развитие:

1987 – 1990 г. – участъков терапевт в Здравната служба на с. Василовци, община Драгоман, област София.

1990 – 1993 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2006 – 2010 г. - ръководител „Управление на здравния риск” на МАРШ, директор „Придобивки на персонала” на МЪРСЪР и консултант по здравно осигуряване, управление на здравния риск и придобивки на персонала при МАРШ и Мак Ленан компании - Марш България, София.

2010 г. - директор на Дирекция „ Управление на проекти и програми” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. - директор на Дирекция „ Международни отношения и протокол” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. – Председател на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД – Варна.

2010 – 2012 г. – консултант-съветник на Заместник министъра на здравеопазването по Международни отношения, Европейска здравна политика и Проекти и програми с международно финансиране.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1990 г. – квалификация по „Планиране на здравеопазването“, сертификат от Световната здравна организация, Москва, Русия.

През 1992 г. – квалификация по „Управление и организация на здравните услуги”, сертификат от Университета Вермонт (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Експериментални и описателни научни методологии”, сертификат от Мичиганския университет (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Епидемиология“, сертификат от Програма „ТЕМПУС“ на Европейския съюз, Варна, България.

1991 - 1994 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. – квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Съвременни проблеми в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Използване на Интернет в здравните науки“, сертификат от Пакта за стабилност (Германия), Загреб, Р. Хърватска.

През 2003 г. – квалификация по „Болнична администрация“, сертификат от Центъра за международна кооперация при Министерството на външните работи на Израел, София, България.

През 2007 г. – квалификация по „Финансиране на здравеопазването и здравното осигуряване“, сертификат от Европейската актюерска академия (Германия), София, България.

През 2011 г. – квалификация за специалист-обучител по „Правителствена социална отговорност”, сертификат от ЕЛОТ (Организацията по стандартизация на Гърция), Атина, Гърция.

 

Академично развитие:

1990 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2001 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Организация и управление на здравеопазването и фармацията” след придобита образователна и научна степен „PhD” по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания и защита на дисертационен труд на тема „Рискови фактори за сърдечно съдовите заболявания в България” защитена в Кеймбридж, Великобритания и легализирана в Р. България.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2004 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм преподава на студенти: в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ - във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – в Медицинския Факултет при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Лидия Георгиева, дм включва: „Социална медицина“, „Управление на риска в здравеопазването“, „Проекти в здравеопазването“, „Социално и здравно законодателство в защита на инвалидите“, „Социална медицина и промоция на здравето“.

През периода 1999 – 2012 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм е преподавала като хоноруван преподавател в Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство, като лектор в Американския университет в България и като щатен преподавател в Медицинския факултет на Медицинския университет - София.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Лидия Георгиева, дм е над 300 учебни часа.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е научен ръководител на двама докторанти, над 20 дипломанти и над 8 специализанти.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Управление на риска в здравеопазването” и „Проекти в здравеопазването“.

 

Научноизследователска дейност:

1992 - 1994 г. - мениджър и главен изследовател на научен проект „Случай-контрол проучване на исхемичната болест на сърцето в България“, Grant No. CVD-Y026-09, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ.

1992 - 1994 г. - изследовател в научен проект “Sofia Heart Study” - Grant No. EUR-0037-G-00-1083-00, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ и Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1992 - 1998 г. – изпълнител в Проект TEMPUS - JEP-3604 (Обществено здравеопазване).

1994 - 1997 г. - национален координатор на проект “Здравно образование за младежта в България” (LYHE), PHARE Project No. 93PP/UK/24 на Министерството на здравеопазването, България, Службата по Здравно образование, Великобритания и Световната здравна организация.

1995 - 1997 г. - член на работна група по Проект ТК-И-2 “Изграждане на Интернет мрежа на базата на болница Царица Йоанна” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

1996 – 1998 г. – изпълнител в Проект № RD/2002-1295/99/EG-SANCOG/4, DG SANCO/G L-2920 “Изграждане на Европейска мрежа за здравна промоция, повишаване на здравната информация и знания за неврофиброматоза” на Европейската комисия, Директората за Обществено здраве, Люксембург.

1998 - 1999 г. - член на работна група по Проект № 596/1998 “Проектиране и изграждане на съвременна пациент-ориентирана осигурителна информационна система на базата на използване на лазерни карти” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

2000 – 2001 г. - член на работна група по проект SG3-03 на Министерството на здравеопазването “Общественото възприемане на здравната реформа”, грант на USAID.

1996 – 1998 г. - експерт по здравно осигуряване в международен проект ZZ-9710-0028 по 5-та Рамкова програма за изготвяне на 6-езиков терминологичен речник ”Glossary and Dictionary of Social Protection Terms” на EPOS здравни консултанти, Германия и Министерството на труда и социалната политика, България.

1998 – 2000 г. – член на Научния съвет на Дебиофарм, Лозана, Швейцария по Изготвяне на дизайн, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2000 – 2006 г. – научен консултант на Янсен Силаг и Джонсън и Джонсън по Биостатистика и анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2002 - 2006 г. - оценител в редица международни проекти като председател на Управителния съвет на Отворено общество на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския Регион (ASPHER) и консултант на Европейската комисия.

2003 – 2006 г. - мениджър на проект ”Предизвикателства за предоставяне на здраве в разширена Европа – опити и перспективи от страните членки и асоциираните страни“ по Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването.

2004 – 2006 г. - координатор за България в проект „Създаване на Европейска акредитационна Агенция за Обществено здраве” на Асоциацията на училищата по Обществено здраве в Европейския регион.

2004 – 2006 г. - координатор на проект на Пакта за стабилност “Обучение по Обществено здраве и научна колаборация в Югоизточна Европа” (за София).

2004 – 2007 г. – първи автор и научен консултант по здравно политически анализи, събиране на данни и координиране на дейността на авторите на „Здравеопазване в преход – България“ на Световната здравна организация.

2005 – 2006 г. – научен консултант на Хелт Оптима ОДКА ООД по „Одит и разработване на стратегия за здравни услуги на еврейското население”, „Одит и стратегия за развитие на Общинска болница Свиленград” и „Одит на здравноосигурителен договор между БТК и „ЗОФ Закрила” АД.

2006 – 2008 г. – консултант-рецензент на Методика, биостатистика, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади за Рош България, Софарма България, НексДженикс Фармасютикалс, Ню Йорк, САЩ.

2008 – 2012 г. - национален координатор и член на работната група по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, модел G.S.R.” на Министерството на здравеопазването.

2008 г. - експерт в разработване на проект „София – Атина – Форум за здраве” за Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването (2008-2013), Столична Община.

2009 – 2011 г. - член на работна група по проект на 7-та Рамкова програма STEPS „НПО и научни проучвания на общественото здраве“ на Европейската комисия.

2009 – 2014 г. - член на Научния консултативен съвет на проект BG051PO001-5.3.020001-C0001 „Спри и се прегледай” по Оперативна програма „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването.

2010 – 2012 г. - член на Научния консултативен съвет на проект на Европейската комисия „Структурни фондове и ползи за здравето“.

2011 г. – консултант-рецензент на изданието „Система на здравеопазване – България 2011” (английска версия) на Световната здравна организация.

2013 г. – поканен експерт по „Определяне на приоритетите в общественото здраве на Европа за финансиране по програма Хоризон 2020 (2014-2020) на Генералната дирекция „Наука и иновации“ при Европейската комисия.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм има над 125 научни и учебни публикации, в т.ч. 45 в чуждестранни научни списания, по проблемите на Общественото здраве, Социалната медицина, Здравната политика, Превантивната медицина, Промоцията на здравето, Здравния мениджмънт, Управлението на риска в здравеопазването и други. Има над 450 цитирания, от които над 150 в чуждестранни издания; индексът на цитиране е 36.5 (до 2010 г.).

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в над 55 академични форуми и научни мероприятия, от които над 25 в чужбина по проблемите на нейната научноизследователска дейност.

В своето професионално и академично развитие доц. д-р Лидия Георгиева, дм членува в редица научни и академични организации:

1994 – 2000 г. - член на Международния институт по биоетика.

2004 – 2006 г. - член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2004 – 2006 г. - Председател на Управителния съвет на „Отворено общество” на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

От 2006 г. - Почетен член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено Здраве (ASPHER).

2010 г. - член на Управителния съвет на Европейската Асоциация по Обществено здраве (EUPHA).

От 2010 г. – Президент на Българската асоциация по епидемиология и обществено здраве.

От 1997 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация по неврофиброматоза.

От 1997 г. - член на Европейската Федерация по Неврофиброматоза.

От 2009 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация за борба с тютюнопушенето.

От 1995 г. – член на Българската лига по хипертония.

1995 – 2008 г. - член на Международната Епидемиологична асоциация.

От 1993 г. - член на Биостатистическата секция на Медицинския научен съвет в Кеймбридж, Великобритания.

Научните интереси на доц. д-р Лидия Георгиева, дм са главно в областта на: Епидемиологията, Превантивната медицина, Здравната политика, Човешките ресурси в здравеопазването, Риск-мениджмънта в здравеопазването.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

2006 г. - медал за приноси и Почетен член на Борда на директорите на Европейска асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2007 г. - номинация за „Международен здравен професионалист на 2007 г.” на Международния биографичен център, Кеймбридж, Великобритания.

2007 г. - “Who is Who”  в медицината.

2007 г. – ниво А8 на работа по селекционната процедура на Европейската Комисия: 30T/SANCO/2007.

2008 г. - “Who is Who” в Света.

 

Обществена дейност:

От 1990 г. – член на Българския лекарски съюз.

2003 – 2007 г. – експерт-консултант на Националната здравноосигурителна каса по Изготвяне на анализи, доклади и препоръки.

От 2004 г. – член на Асоциацията на българските жени-лекари.

2004 – 2006 г. – експерт-консултант на Парламентарната комисия по здравеопазване при Народното събрание на Р. България по Здравно осигуряване, Диагностично свързани групи и Здравна политика.

2010 г. - член на Международното жури на Европейския съюз за определяне на „Здравен журналист 2010“.

2011 г. и 2012 г. - член на две правителствени делегации на годишните сесии на Световната здравна организация.