ДОЦ. Д-Р КРИСТИНА ПОПОВА, ДМ

   

  

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 41

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 029432-316

Е-mаil: popova_kristina@yahoo.com

 Доц. д-р Кристина Попова, дм е родена на 06.10.1973 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. доц. д-р Кристина Попова, дм завършва средното си образование в Националното средно училище по култура, София.

1993 - 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

2006 - 2007 г. – придобива втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2005 – 2007 г. – редовен докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 – 2010 г. – асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2010 – 2011 г. – главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1998 г. – специализация по „Неврология“ в Ain Shams University Specialized Hospital, Кайро, Египет.

1999 г. – специализация по „Неврология“ в University Hospital of Santiago de Compostela, Испания.

2002 - 2004 г. – професионална квалификация по „Образна диагностика (ехографска диагностика)“ в London South Bank University, Великобритания.

През 2007 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива специалност по „Нервни болести“ в Медицинския Университет – София.

2008 г. – специализация по „Обществено здраве“ в Bielefeld School of Public Health, Германия.

2008 г. – специализация по „Теория и методи на етиката“ (програма „Еразмус“) в Katholieke Universiteit Leuven, Белгия.

2009 г. – специализация по „Палиативни грижи“ в Radboud University, Наймеген, Холандия.

2009 г. – специализация по „Клинична биоетика“ в Universita Degli Studi Di Padova, Италия.

2010 г. – специализация по „Здравна политика, икономика и мениджмънт“ в University of Lugano, Швейцария.

През 2012 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива втора специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

2005 – 2007 г. – след конкурс и избор, докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 –2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2010 г. – образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Клиничен мениджмънт на мозъчния инсулт“.

2010 – 2011 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. - академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Кристина Попова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Кристина Попова, дм включва дисциплините: „Социална медицина и здравен мениджмънт“, „Медицинска етика и право“, „Сестрински грижи при неврологични заболявания“, „Биоетика“, „Етични проблеми и аспекти на трудовата медицина и професионалното здраве“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Кристина Попова, дм е в обем 450 учебни часа.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на над 40 дипломанти.

 

Научноизследователска дейност:

2009 г. - ръководител на проект „Качество на живот на пациенти с мозъчен инсулт” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

2009 г. – изпълнител по проект „Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

Доц. д-р Кристина Попова, дм има 55 учебни и научни публикации по проблемите на: Неврологичните науки, Социалната медицина, Общественото здраве, Медицинската етика, Биоетиката, Здравния мениджмънт, Етичните проблеми и аспекти на Трудовата медицина и професионалното здраве, Сестринските грижи за пациенти с неврологични заболявания, Приложението на социологичните методи в научното изследване, Етични измерения на научните изследвания в медицината и здравеопазването.

Доц. д-р Кристина Попова, дм участва в 20 академични форуми и научни мероприятия.

Членство в академични и научни организации:

  • Член на Българското дружество по неврология.
  • Член на Ръководството на Българската секция на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.
  • Член на Международния форум на преподавателите по биоетика, етика и медицинско право при Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.

Научните интереси на доц. д-р Кристина Попова, дм включват: актуални проблеми на Социалната медицина, Медицинската етика и Клиничния мениджмънт.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на 1 защитил докторант.

 

Езикова квалификация:

Английски, испански и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.