ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 Биография

Д-р Д. Тодорова e доцент по Медицина на бедствените ситуации и работи в катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве в Медицински университет – София. Има специалност по медицина на бедствените ситуации и повече от 10 годишен опит в преподавателската дейност в областта на медицината на бедствените ситуации, защитата на населението и мениджмънта на бедствените ситуации.

Публикации и научни интереси

Д. Тодорова има повече от 60 публикации в национални и международни сборници, книги, научни списания, както и участия в научни конференции в областта на защитата на населението при бедствия, превантивната медицина, общественото здраве и здравен мениджмънт.

Членство в организации

Доц. Тодорова е член на Българското дружество по медицина на катастрофите. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член на съюза на учените в България. Член на Българското научно дружество по обществено здраве.