ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 

 

 

Биография:

Роден е 1963 г. в гр. София. Средното си образование завършва 1981 г. с пълно  отличие и златен медал. През 1989 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София, също с отличен успех. Започва професионалния си път като ординатор във вътрешно отделение и спешна помощ. От 1990 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации” към МФ на МА – София. Преминава последователно през всички етапи на академичното развитие: старши асистент, главен асистент и сега доцент в Катедра „Превантивна медицина”. Специалист е по Медицина на бедствените ситуации от 1997 година. Придобива допълнителни професионални умения чрез участието си в различни специализации в България и чужбина по въпросите на Медицина на бедствените ситуации и радиобиологията. Участва в преподавателската дейност на студенти по дисциплините – „медицина”, „дентална медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „кинезитерапия” и „управле-ние на здравните грижи”, както и в обучението на специализанти в основни курсове по следдипломно обучение. Научен ръководител е на лекари-специализанти и докторанти по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”. Участник е в изследователските екипи при успешното разработване на научни проекти, съфинанси-рани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикации и научни интереси:

Автор е на над 100 публикации в областта на Медицина на бедствените ситуации, в т.ч. монографии, учебници, дидактически тестове, учебни програми и методически ръководства за провеждане на упражнения със студенти и специализанти, както и участия в множество научни форуми. Научните интереси на доц. д-р Захариев са главно в областта на радиационната защита, лъчевоиндуцираните увреждания в човека и първичната извънболнична медицинска помощ.

Членство в организации:

Член е на Научното дружество по Медицина на катастрофите; Член на Научното дружество по Медицинска география – Секция Медицина на бедствените ситуации; Eксперт на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България; Член на Експертния съвет по Медицинско осигуряване към Научния координационен съвет на Постоянната правителствена комисия за защита на населе-нието при бедствия, аварии и катастрофи.