ДОЦ. ТОДОР КУНДУРЖИЕВ, ДМ

 

 

Служебен телефон: 029432-511

Е-mаil: tgk_70@abv.bg

 

Доц. Тодор Кундуржиев, дм е роден на 24.03.1970 г. в гр. Гоце Делчев.

Образование:

 

През 1989 г. доц. Тодор Кундуржиев, дм завършва средното си образование в Неврокопската професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев.

1991 - 1996 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Математика“ в Югозападния университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Професионално развитие:

 

2001 – 2004 г. – отговорник проекти в Лабораторията „Информационни системи и модели” на Сектора „Икономическа информация” при Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

2004 – 2006 г. – научен сътрудник ІІІ степен в Сектор „Икономическа информация” на Секция „Информационни ресурси и анализи” при Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

2006 – 2008 г. - асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2008 – 2010 г. – старши асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2010 – 2012 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина” при Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

От 2013 г. – главен асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Специализации и квалификации:

 

2003 - 2005 г. – придобита специалност по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

2004 г. – квалификация по „Национални здравни сметки“ със сертификат от Американската агенция за международно сътрудничество (USAID).

Академично развитие:

 

2006 – 2008 г. - след конкурс и избор, асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2008 – 2010 г. – след избор, старши асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2010 – 2012 г. – след избор, главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Секция „Биостатистика и медицинска информатика” на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” при Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

От 2013 г. – главен асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2014 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ след защита на дисертационен труд на тема: “Оценка на ефективността на многопрофилните болници за активно лечение в Република България”. 

Учебна дейност:

 

Доц. Тодор Кундуржиев, дм преподава на бакалаври и магистри по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Трудова медицина и работоспособност”, „Здравни грижи“, както на български, така и на английски език за чуждестранни студенти. Участва в изнесеното обучение на МУ-София в чужбина. Участва в курсове за следдипломно обучение на медицински и немедицински кадри и докторантски курсове свързани с биостатистиката и медицинската информатика.

 

Тематичният профил на доц. Тодор Кундуржиев, дм включва: Биостатистика и медицинска информатика.

Общата годишна учебна натовареност на доц. Тодор Кундуржиев е над 380 учебни часа.

Научнучноизследователска дейност:

 

Доц. Тодор Кундуржиев, дм има над 40 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на показателите за оценка на болничната помощ и статистическата обработка на данни от медицински изследвания.

Доц. Тодор Кундуржиев, дм участва с научни доклади и постери в над 10 академични форуми и научни мероприятия, от които 5 в чужбина по проблемите на болничната помощ и резултати от различни медицински изследвания.

Научните интереси на доц. Тодор Кундурджиев, дм са главно в областта на биостатистическите изследвания и медицинската информатика - проектиране и разработване на медицински бази данни, на анализа и оценката на болничната ефективност.

Членство в академични и научни организации:

 

Доц. Тодор Кундуржиев, дм членува в „Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт” и „Българско академично научно дружество по Трудова Медицина.

Обществена дейност:

 

От 2004 г. доц. Тодор Кундуржиев е секретар на списание „Социална медицина”.

Езикова квалификация:

 

Английски и руски език.