ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ВИЗЕВ, ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО СДО

Е-mаil: kvizev@abv.bg

Проф. д-р Красимир Визев, дм е роден на 25.02.1962 г.

 

Образование:

 През 1988 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина” във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

 

 Профеционално развитие:

1988 г. - ординатор в Бърза и неотложна медицинска помощ при Първостепенна окръжна болница, гр. Кърджали.

1989 - 2009 г. – след конкурс и избор последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Клиничния Център по ендокринология и геронтология на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия при Министерството на здравеопазването.

2009 - 2010 г. - републикански консултант по Гериатрична медицина.

От 2010 г. – доцент в Катедра "Превантивна медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 От 2014 г. - професор в Катедра "Превантивна медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София. 

 

Специализации и квалификации:

Специалност по „Вътрешни болести“ в Медицинския университет - София.

Специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицинския университет - София.

2001 г. – специалност по „Социална геронтология и гериатрична медицинапо линия на Британския съвет, International Networking Events, United Nations, United Kingdom, Belfast.

1992 г. – квалификация по „Социална геронтология“ с диплом от Международния институт по стареене - Малта, Post-Graduate Diploma of Social Gerontology, International Institute of Aging, WHO, United Nations.

1995 г. – квалификация по „Клинична епидемиология“ в Department of Epidemiology and Biostatics, Erasmus University.

2000 г. - професионална квалификация по „Клинична ендокринология“ в European Federation of Endocrine Societes.

 

Академично развитие:

2006 г. – придобита образователна и научна степен ”Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” след защита на дисертационен труд на тема: „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори”.

2010 г. - след конкурс и избор, заема академична длъжност Доцент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

2013 г. – избран за заместник Декан по международно сътрудничество и международни проекти на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2014 г. - след конкурс и избор, заема академичната длъжност "Професор" във Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София. 

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дм преподава на бакалаври по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”.

Тематичната насоченост на учебната дейност на проф. д-р Красимир Визев, дм обхваща: социалните аспекти на геронтологията, социалната гериатрия; социално-значимите заболявания с ендокринни и други фактори на рисковата констелация на българското население и преди всичко на медико-социалните аспекти на стареенето и проблеми на старите хора; психосоматичния статус на възрастовата патология; наблюденията върху късните онтогенетични изменения в реактивността при стареенето; грижите за инвалидите и старите хора.

Проф. д-р Красимир Визев, дм е научен ръководител на над 10 дипломанти и специализанти.

Общата годишна учебна натовареност на проф. д-р Красимир Визев, дм е над 360 учебни часа.

 

Научнучноизследователска дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дм е автор и съавтор с многократни цитирания на над 90 научни публикации в областта на: Превенцията на преждевременното (акцелерирано) остаряване на българското население; Проблема за биологичната възраст в онтогенетичен аспект; Превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите в България; Социалната геронтология; Превенцията и многофакторната профилактика на социално-значимите заболявания и свързаните с тях рискови фактори; Здравното състояние на населението и Промоцията на здравето; Профилактиката на болестите; Здравната политика и други.

Той е автор на научната монография “Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори“.

Проф. д-р Красимир Визев, дм е съавтор на учебна програма за специализация по „Социална геронтология и гериатрична медицина” за следдипломна квалификацията на социалните и здравните професионалисти.

Съавтор на национални мултифакторни профилактични програми за профилактика на социално значимите заболявания, преждевременното стареене и промоцията на общественото здраве.

Проф. д-р Красимир Визев, дм участва с научни доклади и постери в множество национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

 Членство в академични и научни организации:

Научен секретар и член наблюдател към Научния център по медицина на Българската академия на науките и изкуствата.

Членува в над 14 национални, международни и световни научни организации, включително и като национален експерт.

 Научните интереси на проф. д-р Красимир Визев, дм са главно в областта на: превенцията на преждевременното остаряване; биологичната възраст в онтогенетичен аспект; превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите; социалната геронтология; социално-значими заболявания; здравното състояние на населението; промоцията на здравето; профилактиката на болестите; здравната политика.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.